ပအို၀္းအစသထံုက

   ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔၀င္ေရာက္လာရာတြင္ မြန္တို႔ထက္ေနာက္က်၏ သို႕ေသာ္ ျမန္မာႏွင့္ရွမ္းတို႔ထက္ ေစာေလသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏွင့္ရွမ္းတို႔ တိုးခ်ဲ႕၀င္ေရာက္လာမႈ
ေၾကာင့္ ပအို၀္းႏွင့္ကရင္တို႔သည္ ေတာင္ဘက္သို႔တျဖည္းျဖည္း ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကၿပီး သထံုတြင္အေျခခ်
ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ယူဆၾကေလသည္။
   သထံုတြင္ပအို၀္းတိုင္းရင္သား တို႔အေျခခ် ေနထိုင္ေသာအခ်ိန္မွာ ဘီစီ ၉ ရာစု ပတ၀န္းက်င္တြင္ျဖစ္
ဖြယ္ရာရွိသည္။ သထံုတြင္အတည္တက် ေနထိုင္ၿပီး သထံုျပည္ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ဟန္တူေလသည္။
သု၀ဏၰဘုမၼိ သထံုျပည္ကို ပအို၀္းမင္းဆက္ေပါင္း ၁၅၈ ဆက္အုပ္စိုးခဲ့ၿပီး၊ ပအုိ၀္း မြန္ ကျပားမင္းဆက္ ၁၈ ဆက္ အုပ္စိုးခဲ့သည္-----------------
    " ကကုသန္ဘုရားလက္ထက္တြင္ သူရိနာဂမင္းအုပ္စိုးခဲ့သည္။မိဖုရားမွာ နာဂ ၀ိဇၨာျဖစ္၏ သူတို႔၏ဖခင္
မွာ၀ိဇၨေဇာ္ဂ်ီျဖစ္ၿပီး၊အမိမွာ နဂါးမျဖစ္သည္။သထံုတြင္ ၿမိဳ႕ရြာတည္ေထာင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး၊ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား
ျဖစ္လာၾကသည္။ သူရိနာဂမင္း၏ မိခင္သည္ အသက္ရွည္ၿပီး ၁၇၇ ႏွစ္ေနရသည္။ မင္းဆက္ ၃၈၄ ဆက္ထိ
တိုင္ခဲ့သည္။
          ေကာဏဂံုဘုရားပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ သထံုတြင္ ေရႊဦးလမင္းအုပ္စိုးခဲ့ၿပီး၊ အသက္ ၁၅၆ ႏွစ္ရွည္
သည္။မိဖုရားမွာ မိလွဟုေခၚသည္။မိဖုရားမွာလည္း အသက္  ၁၅၀ ရွည္သည္။
       ကႆပဘုရားပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ သထံုတြင္မဟာသာရမင္းအုပ္စိုးခဲ့သည္။မဟာသာရမင္းသည္
ကႆပဘုရားကိုဖူးေျမာ္ခဲ့ရသည္။ မဟာသာရမင္းလက္ထက္တြင္ သု၀ဏၰဘုမၼိသထံုျပည္၌ ပအို၀္းလူမ်ိဳး
အစဥ္အဆက္မျပတ္ခဲ့ေပ။ မဟာသာရမင္းမွစ၌ မင္းဆက္ ၅၇၇ ဆက္ထိအုပ္စိုးခဲ့သည္။မဟာသာရမင္း
သည္ အသက္ ၁၉၉ ႏွစ္ရွည္သည္။မိဖုရားမွာ မိဥဴျဖစ္၏ ထိုေနာက္သီဟရာဇာမင္းဆက္ ၈ ဆက္မွ စ ၌
သရိယစႏၵာမင္းဆက္ထိျဖစ္သည္။
            ေဂါတမဘုရားလက္ထက္တြင္ သထံုျပည္၌ ပအို၀္းမင္းဆက္ ၁၅၈ ဆက္အုပ္စိုးခဲ့ၿပီး ပအို၀္း
မြန္ ကျပားမင္းဆက္ ၁၈ ဆက္ အုပ္စိုးခဲ့သည္။
             (ပအို၀္းဘာသာျဖင့္ေရးထားသည့္ သထံုၿမိဳ႕၊ေညာင္၀ိုင္းရပ္ ဘုရားဒကာႀကီးဦးျဖဴ၏ "သထံုႏွင့္
ရန္ကုန္သမိုင္းစာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၀-၆၁ မွ ေကာက္ႏုတ္ျပန္ဆိုသည္။)
       အထက္ပါအေထာက္အထားကိုၾကည့္လွ်င္ သထံု၌ဘုရားအစဥ္အဆက္ လက္ထက္ေတာ္တြင္ပအို၀္း
မင္းဆက္မ်ားအစဥ္အဆက္ အုပ္စိုးခဲ့သည္ကို သိႏိုင္ေပသည္။ထို႔ျပင္သထံုတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ မူလဘူတအစ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္းေထာက္ခံေနေပသည္။
       သု၀ဏၰဘူမၼိတြင္ သာနာထြန္းကားစဥ္ ထင္ရွားေသာပအို၀္းမင္းဆက္မွာ မဟာသကၠရာဇ္၁၄ ခုႏွစ္တြင္
နန္းတတ္ေသာ သူရိယစႏၵာမင္းျဖစ္ေလသည္။ သူရိယစႏၵာမင္းသည္ သု၀ဏၰဘူမၼိ သထံုျပည္တြင္ေရႊစာရံ
ေစတီေတာ္ကို တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့၏ လယ္တီဦးလွတင္၏ ေရႊစာရံဘုရားသမိုင္း စာအုပ္တြင္သူရိယစႏၵာ
မင္းသည္ ဘိုးေတာ္အဥနမင္းႀကီးၿဖိဳႀကြင္းသကၠရာဇ္ ၂ ခု တပါင္းလျပည့္ စေနေန႔တြင္ဖြားျမင္ၿပီး
မဟာသကၠရာဇ္ ၁၂၇ ခု တေပါင္းလဆန္း ၁၅ ရက္ စေနေန႔၌ လူ႔ျပည္ၿငီး၍ နတ္ထီးစံျမန္းေတာ္မူသည္ဟု
ဆိုေလသည္။
         သူရိယစႏၵာမင္းေနာက္ ၁၅၈ ဆက္ေျမာက္ ဓမၼမာလာ မင္းသည္ မြန္မင္းသမီးတစ္ဦးကို မိဖုရား
ေျမာက္သျဖင့္ ေသြးကြဲစျပဳလာသည္ဟုဆိုသည္။ဓမၼမာလာမင္းေနာက္ အုပ္စိုးခဲ့ၾကေသာ ပအို၀္း မြန္
ကျပားမင္းဆက္မ်ားမွာ ေမာင္လွ မသႏၱလွ(ေမာင္လွအမ၏သားေတာ္)၊အႆရာဇ၊ဟတၱိရာဇ၊သုဒၶရာဇ၊
ဥပလာဇ၊မိေလရာဇ၊ဒြါဒႆရာဇ၊အရမညရာဇ(အမိပအို၀္းအဖမြန္ ကျပား) (အမိမြန္) စသည္တို႔ျဖစ္ေလသည္။

0 comments:

Post a Comment