စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔တြင္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဓေလ့မ်ား အသီးသီးရွိၾက၏ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔တြင္လည္း ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဓေလ့ မ်ားရွိၾက၏  ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားတို႔၏ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဓေလ့တစ္ခုမွာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဓေလ့ပင္ျဖစ္သည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ  လုပ္ငန္းမ်ား၊တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုခ်င္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရြာသားအားလံုး မခိုမကပ္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ လုပ္ေဆာင္ၾကေလသည္။ ဤသို႔စုေပါင္း၍ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေသာ ဓေလ့ကို ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ေသာ ေက်းရြာတိုင္း ၌ ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။

ရြာထဲ၌အခ်ိန္မီ မၿပီးစီးေသာသူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ လယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရြာသားအားလံုးတို႔က လုပ္အားခမယူဘဲ ထိုမိသားစုႏွင့္အတူ၀ိုင္း၀န္ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ပ်ိဳးႏုတ္၊ေကာက္စိုက္၊ေကာက္ရိတ္၊ေကာက္သိမ္း စသည့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ေပးၾကသည္။ လုပ္ငန္းရွင္ကလည္း ကူညီသူမ်ားကို ထမင္းေကၽြးျခင္း ၊ ေခါင္ရည္တိုက္ျခင္းျဖင့္ တံုံ႕ျပန္ၾကေလသည္။ အိုးသစ္ အိမ္သစ္ ေဆာက္လွ်င္လည္း သစ္၀ါးရွိသူမ်ားအား တတ္ႏိုင္သမွ် ေပးကမ္းကူညီၾကသည္။ လိုအပ္ေသာသစ္၀ါးမ်ားကိုလည္း ေဆာက္လုပ္သည့္ေနရာ အေရာက္ ၀ိုင္း၀န္းသယ္ေဆာင္ေပးၾကသည္။ ဤသို႔ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႔ အျပန္အလွန္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾက သည့္ ဓေလ့ကို ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတုိ႔က “မာပေဒါ့” ဟု ေခၚ၏

မာပေဒါ့မွာ အျပန္မလွန္ကူညီျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရသည္ မာပေဒါ့ သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းမႏိုင္နင္း သျဖင့္ အမ်ားကူညီမႈကိုယူကာ အျပန္အလွန္ ကူညီသည့္ စနစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထင္းေခြျခင္း၊ ေရခပ္ျခင္း ၊ ၿခံေပါက္ျခင္း၊လယ္ထြန္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကိုယ့္မိသားစုႏွင့္ လံုေလာက္သျဖင့္ မကူညီေသာ္လည္း ၿပီးႏိုင္ေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ား ၌ ၿခံေပါက္ျခင္း ၊ ၿခံရွင္းျခင္း လုပ္ငန္းကိုလည္း ၀ိုင္း၀န္းကူညီလုပ္ေဆာင္ ၾကသည္။

ရပ္ေရးရြာေရး သာေရး နာေရး ကိစၥ မ်ားတြင္လည္း စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾက၏ သာေရးႏွင့္ပက္သက္၍ အမ်ား ကလုပ္ေဆာင္ၾကသည့္  လုပ္ငန္းကို ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔က  စက  ဟုေခၚသည္။ စက တြင္ ရြာသူ ရြာသားတို႔၏ ေငြေၾကးျဖင့္ရပ္ရြာ ကိစၥ ဒါနျပဳျခင္းတို႔ပါ၀င္ေလသည္။ စက ေခၚစုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ၀ါတြင္းသံုးလတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရသည္။

၀ါတြင္း ဥပုသ္ ေန႔မ်ား၌ ပအို၀္း သက္ႀကီးရြယ္ႀကီး တို႔သည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိ ဇရပ္မ်ား၌  သီလေဆာင္ တည္ၾကသည္။ သီလေဆာင္တည္သူတို႔သည္ ညတြင္ အိမ္မျပန္ဘဲ ဇရပ္၌ အိပ္ေနၾကသည္။ သီလေဆာင္ တည္သူမ်ားအား ေနာက္ တစ္ေန႔နံနက္တြင္ ရြာသားမ်ား စုေပါင္းတာ၀န္ယူ ခ်က္ျပဳပ္ထားသည့္ နံနက္စာ ကို ေကၽြးေမြးေလသည္။

ဤသို႔ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းဓေလ့မွ ရရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ တန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္ေပ။ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္  အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္နားလည္လာျခင္း စရိတ္စက သက္သာေစျခင္း ၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မည္သည့္ ကိစၥမ်ိဳးမဆို ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္း စေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေရသာခိုျခင္းမရွိေပ။ လူမႈေရး အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပၚၾက၏ ကူညီၾက၏ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသသူသည္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ၌ေရသာ ခို အေခ်ာင္ခိုေနလိုစိတ္မ်ားရွိပါက ထိုသူအား စိတ္ထားမေကာင္းသူ ဟု သိတ္မွတ္ၿပီး အမ်ားက ထုိသူကို ဆက္ဆံမႈနည္းလာသည္။ တစ္ႀကိမ္မက ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေရွာင္ေနပါက ထိုသူကိုအဆက္ဆံ ၾကေတာ့ေပ။  သို႔ေသာ္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ေရသာခို သူဟူ၍ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ ၏ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းဓေလ့သည္ ထိုသူတို႔၏ ဂုဏ္ကို ျမင့္တင္ေပးေနသည္ႏွင့္ပင္တူေပသည္။

0 comments:

Post a Comment