ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း

ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ပအို၀္း တုိင္းရင္းသားတို႕သည္ လယ္ယာကိုင္းကၽြန္းကို ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္ၾကေလသည္။ လယ္ယာအတြက္ ေျမရွင္းလင္းခုတ္ထြင္ရင္း ေရတံခြန္၊ စမ္းေခ်ာင္းႏွင့္ နီးေသာ ေျမ ေကာင္း သည့္ေဒသတြင္ မင္းကြတ္၊ ဒူးရင္း၊ ဒညင္း၊ ကြမ္းသီး၊ ငွက္ေပ်ာ၊ သံပရာ၊ ကၽြဲေကာ၊ နာနတ္၊ သရက္၊ အုန္း စသည္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးၾကေလသည္။

0 comments:

Post a Comment