လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ သံလြင္ျမစ္၀ွမ္း ႏုန္းတင္ေျမႏု အရပ္မ်ား၌ ေျမျပန္႕လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား နည္းတူ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ေျမမ်က္ ႏွာျပင္ အနိမ့္အျမင့္၊ ျမစ္ေရ၊ ေခ်ာင္းေရ အတက္အက်တို႕ေၾကာင့္ ေကာက္ႀကီးစပါး၊ ေရလိုက္စပါး၊ ပတတ္စပါးႏွင့္ မုရင္းစပါးတို႕ကို အခ်ိန္ရာသီအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးၾကေလသည္။

ကုန္းလယ္တြင္ စပါးသက္ ငါးလရွိေသာ အီကလဲနွင့္ ကုလားေလး စပါးကို စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ကုန္းလယ္မွာ မိုးေရေသာက္လယ္ျဖစ္၍ ကဆုန္၊ နယုန္ မိုးဦးက်တြင္ ပ်ိဳးေထာင္ၿပီး ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္လတြင္ ပ်ိဳးႏုတ္ ေကာက္ စိုက္ၾကသည္။ တန္ေဆာင္မုန္း၊ နတ္ေတာ္လတြင္ ရိတ္သိမ္းၾက၏။

ပတတ္လယ္မွာ ျမင့္ေသာေျမတြင္ စပါးသက္ သံုးလရွိေသာ ေရမႏိုင္စပါး၊ ေထာလပတ္စပါးတို႕ကို စိုက္ပ်ိဳး ၾကသည္။ မိုးဦးက်အခါတြင္ ထြန္တိုက္ ထားရသည္။ ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကၽြတ္လဆန္းတြင္ ပ်ိဳးႀကဲၿပီး တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ နတ္ေတာ္လဆန္းတြင္ ပ်ိဳးႏုတ္ေကာက္စိုက္ၾကသည္။ တပို႕တြဲလျပည့္ေက်ာ္ တေပါင္းလဆန္းတြင္ ရိတ္သိမ္းၾကသည္။

ယင္းစပါးမ်ားအျပင္ မုရင္းလယ္၌ စပါးသက္တမ္း ေလးလခြဲရွိေသာ ေထာလပတ္ စပါးကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳး ၾကသည္။ ေထာလပတ္ စပါးစိုက္ရန္ မုရင္းလယ္ကို မိုးဦးက်တြင္ ထြန္တိုက္ထားရသည္။ တန္ေဆာင္မုန္း လ တြင္ ပ်ိဳးႀကဲပ်ိဳးေထာင္၍ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ျပာသိုလဆန္းတြင္ ပ်ိဳးႏုတ္ ေကာက္စိုက္ၾကၿပီး တန္ခူးလ သႀကၤန္လြန္လွ်င္ ရိတ္သိမ္းၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment