ကိုင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး

ကိုင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးကို လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းတြင္ သီးထပ္သီးညွပ္အျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေျမမ်ားမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေျမၾသဇာ မေကာင္းပါက ကိုင္းသက္သက္ကို စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ကိုင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းတြင္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ေဆးရြက္ႀကီး၊ ေျပာင္း၊ ႀကံ စသည္တို႕ကို စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ကိုင္းသီးႏွံမ်ား ၾကားတြင္ ဖ႐ံု၊ သခြား၊ ခ၀ဲ၊ ခရမ္းခ်ဥ္၊ င႐ုတ္ စသည္တို႕ကိုလည္း ဟင္းလ်ာအျဖစ္ စားသံုးရန္ စိုက္ပ်ိဳးၾကေသးသည္။

0 comments:

Post a Comment