လယ္နတ္ေကၽြးျခင္း

စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သည့္ေျမကို မထြန္ယက္မီ ေျမကို ေပါက္ျပားျဖင့္ သံုးခ်က္ေပါက္ရသည္။ ထို႕ေနာက္ ထမင္း၊ ငါးပိဖုတ္၊ ၾကက္သြန္ဥ၊ င႐ုတ္သီးေတာင့္ကို ထမင္းႏွင့္ထုပ္၍ ေပါက္ထားသည့္ ေျမက်င္းတြင္ထည့္ကာ အေပၚတြင္ ေျမျဖင့္ျပန္ဖံုးရသည္။ ထို႕ေနာက္ထိုထမင္း ၾကက္သြန္တို႕ကို ႏွစ္ပံု ပံုကာ လယ္နတ္အေပါင္းအသင္းမ်ားအား ေကၽြးေလသည္။ ဤသို႕ လယ္နတ္တို႕အား မိမိတို႕လယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ပူေဇာ္ပသျခင္းကို “ လယ္နတ္ ေကၽြးျခင္း ” ဟုေခၚသည္။

0 comments:

Post a Comment