အိုးစည္အဂၤ ါ

ရွမ္းအိုးစည္၏ မ်က္ႏွာျပင္သည္တစ္ေပခန္႔ရွိၿပီး အရွည္မွာ လူတစ္ရပ္သာသာရွိ၏ ရွမ္းအိုးစည္ တီး၀ိုင္းတြင္ အိုးစည္းတစ္လံုး ၊လင္းကြင္းတစ္စံုႏွင့္ ေမာင္းခုႏွစ္လံုးမွ ကိုးလံုး အထိပါေလ့ရွိ၏ ဤ ပစၥည္းမ်ားပါမွ ရွမ္းအိုး
စည္၀ိုင္း၏ အဂၤ ါျပည့္စံုသည္။ အိုးစည္ အႀကီး အငယ္ေပၚတြင္ မူတည္၍ ေမာငး္ကိုထည့္ၾက၏ အိုးစည္ႀကီးပါက
အိုးစည္သံႏွင့္လိုက္ဖက္ေအာင္  ေမာင္းကိုးလံုးအထိပါတတ္၏ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသာတို႔ တီးေသာအိုးစည္သည္
အျခားတိုင္းရင္းသားတို႔တီးေသာအိုးစည္ထက္ ပို၍ႀကီး၏ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ အိုးစည္တီးရာတြင္ အျခားတိုင္းရင္းသားတို႔ကဲ့သို႔  မျမန္ဘဲ ေႏွးေႏွးတီးသည္ကို ေတြ႕ရ၏ ထို႔ျပင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ လင္းကြင္းငယ္ကိုလည္း ေမာင္းသံႏွင့္အညီထည့္၍ တီးသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ရွမ္းအိုးစည္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ အဓိကအတီးအမႈတ္အျဖစ္ ယေန႔တိုင္တည္ရွိေနဆဲ
ျဖစ္သည္။ ေနာင္တြင္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ ရိုးရာအကမ်ား ႏွင့္တြဲဖက္ “ထံုေဗ ထံုေဗ” ျဖင့္တီးေနၾကဦးမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

0 comments:

Post a Comment