အိုးစည္ပံုျပင္

ေရွးကေတာင္ႀကီးခရိုင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဆန္းယဥ္နယ္တြင္ ဘယကုမၼာ မင္းသား စိုးစံ လ်က္ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ ေျခာက္မိုင္အကြာ အံုအား ေဒသတြင္ ပ်ားႀကီး မ်ားမင္းမူလ်က္ရွိသည္  ဟုဆိုၾက၏ ထိုပ်ားႀကီးတို႔သည္ ဆန္းယဥ္နယ္သို႔ တစ္လတစ္ခါပ်ံသြား၍ လူတို႔ကိုကိုက္ခ်ီ စားေလ့ရွိသည္ ပထမ လတြင္ ေယာက်ၤားကိုစားပါက ဒုတိယ လတြင္ မိန္းမကိုစား၏ ဘယကုမၼာ မင္းသားသည္ ျပည္သူတို႔အား အိုး စည္တစ္လံုးကိုလုပ္ခိုင္း၏ အိုစည္တစ္ေနရာတြင္ျမားတစ္စင္း ၀င္သာထြက္သာသည့္ အေပါက္ကိုေဖါက္ထား၏ထို႔ေနာက္  အိုးစည္အတြင္းသို႔   ေလထက္ျမန္သည့္ သူတစ္ေယာက္ ၊ ေရထက္ေအးသည့္ သူတစ္ေယာက္    မီးထက္ပူသည့္ သူတစ္ေယာက္  ဆားထက္ငန္သည့္သူတစ္ေယာက္ စုစုေပါင္း လူေလးေယာက္ကိုခိုေအာင္းေစ သည္။

ဘယကုမၼာမင္းသားသည္ အမဲသတ္သမားတို႔ထံမွ အမဲေသြးကို ယူေစ၍ ယင္းအမဲေသြးျဖင့္ အိုးစည္ကိုသုတ္ လိမ္းေစ၏  တစ္ေန႔ေသာအခါတြင္ ပ်ားႀကီးတို႔သည္လူကိုကိုက္ခ်ီရန္ပ်ံ၀ဲလာၾက၏ထိုအခါေသြးျဖင့္ နီရဲေန
ေသာ အိုးစည္ကိုျမင္ေလရာ လူဟုထင္မွတ္၍ ကိုက္ခ်ီသြားေလ၏  အံုအား ေဒသတို႔ ေရာက္ေသာအခါ ပ်ားႀကီးတို႔သည္ အိုးစည္ကို လွည့္ပတ္၍  အမဲေသြးကို စားၾက၏ ဤသို႔အမဲေသြးကိုလွည့္ပတ္စားရင္းျဖင့္ အေပါက္နားသို႔ေရာက္ေသာအခါ အိုးစည္အတြင္း၌ ရွိေနေသာလူတစ္ေယာက္က ျမားျဖင့္ပ်ား၏ ရင္၀ ကို ပစ္ေလရာ ပ်ားႀကီးေသသြား၏  ထုိေဒသတြင္ ပ်ားႀကီး လိမ့္က်သည့္ ေနရာ ယေန႔တိုင္ ရွိေနေသးသည္ဟုဆို


ပ်ားႀကီးေသသြားေသာအခါ အိုးစည္တြင္းမွ လူေလးေယာက္တို႔သည္ အိုးစည္ကို ေဖာက္၍ ထြက္လာၾက၏
ေလထက္ျမန္သည့္သူသည္ အိုးကိုယူၿပီး ထိုအိုးကို ေရထက္သည့္သူက ကိုင္ေသာအခါ ေရရရွိလာ၏  ထို႔ ေနာက္   ဆားထက္ ငန္သည့္သူက အိုးတြင္းသို႔ လက္ျဖင့္ႏႈက္ေသာအခါ  ဆားဓာတ္ကို ရေလသည္။ မီး ထက္ပူသည့္သူက အိုးထဲသို႔ လက္ျဖင့္ႏႈိက္ေသာအခါ ေရပြတ္လာ၏ ထို႔ေနာက္ ပ်ား၏အသားကို ထည့္၍
ျပဳတ္ကာ  ပ်ား၏ အသားကိုစားၾကသည္ ဟူ၏ ဤသို႔ပ်ားႀကီး၏ ရန္ကို ႏွိမ္ႏွင္းရာမွ အိုးစည္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္
ဟု  ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ ေျပာစမွတ္ျပဳၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment