ဒံုးလြတ္ပြဲ အႏိုင္အရႈံး

ေရွးက ဘုရားကို ႐ွိဳ႕လႊတ္ပူေဇာ္သည့္ ပြဲအျဖစ္ အျမင့္ဆံုး ေရာက္ေအာင္ ႐ွိဳ႕လႊတ္ၾက၏။ ထိုသို႕ ႐ွိဳ႕လႊတ္ရာတြင္ အသံစံု “ ၀ီ - ၀ီ ” ထြက္ေစရန္အတြက္ ၀ါးေျပာင္းငယ္ တိုရွည္မ်ားကို ထိပ္ပိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ၾက၏။ သို႕ေသာ္ ယခုအခါတြင္ အျမင့္သို႕ မ႐ွိဳ႕လႊတ္ေတာ့သျဖင့္ မေတြ႕ရေတာ့ေပ။ မည္သူ႕ဒံုး အေ၀းေရာက္သည္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက၏။ အေ၀းလႊတ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ဒံုးသည္ ဒံုးမလႊတ္ခင္ ဆုေၾကးေငြကို ထည့္ရ၏။ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ နာမည္ႀကီး ဒံုးသည္ အျခားဒံုးမ်ားထက္ ဆုေၾကးပိုထည့္ရ၏။ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ နာမည္ႀကီးဒံုးမ်ားမွာ “ ရြိဳင္၊ ဘုရားဗြာ၊ ေကာ္သာေရြး ” တို႕ျဖစ္ၾက၏။

ယခင္က ဒံုး အႏိုင္အ႐ွံဳးကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေရွ႕ပိတ္ဟူေသာ စကာလံုးကို သံုးၾကသည္။ ေရွ႕ပိတ္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္မွာ ဒံုးႏွစ္လံုးကို ေတာင္အရပ္မွေန၍ ေျမာက္အရပ္သို႕ လႊတ္လိုက္ရာ ဒံုးတစ္လံုးသည္ ေျမာက္ စူးစူးသို႕သြားၿပီး က်န္တစ္လံုးသည္ အေရွ႕ေျမာက္စူးစူးသို႕ သြားသည္ဆိုပါစို႕ ဒံုးႏွစ္လံုးသည္ တစ္တန္းတည္း က်ေနလွ်င္ အေရွ႕ေျမာက္စူးစူးသို႕ သြားေသာ ဒံုးသည္ ေျမာက္စူးစူးသို႕ သြားေသာ ဒံုးထက္ပို၍ ေ၀း၏။ သို႕ေသာ္လည္း ေရွ႕ပိတ္ဟူေသာ ဒံုးဥပေဒေၾကာင့္ အေရွ႕ေျမာက္စူးစူးသို႕ သြားေသာဒံုးသည္ ေ၀းပင္ေ၀းေသာ္လည္း ေျမာက္စူးစူးသို႕ သြားေသာဒံုးကို မႏိုင္ေခ်။

အႏိုင္အ႐ွံဳးအတြက္ အုပ္စုတစ္စုႏွင့္တစ္စု ဒံုးက်သည့္ေနရာ အကြာအေ၀းကို ၿပိဳင္ၾကသည္။ ယခင္က ဒံုးအသံျမည္ ၿပိဳင္ၾကသည္ဟု မွတ္သားရသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႕ရသည္မွာ ပစ္မွတ္အတြင္း ၀င္မ၀င္ ၿပိဳင္ၾကသည္က မ်ားေလသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အကြာအေ၀းခ်င္း တူေနလွ်င္ ဂိုး၏ဗဟိုႏွင့္ နီးသူက ႏိုင္၏။ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဤသို႕မဟုတ္ဘဲ အကြာအေ၀းတူေနလွ်င္ အညီအမွ် ခြဲေ၀ယူၾကသည္။ ဒံုးအႏိုင္အ႐ွံဳးကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေ၀းမွေန၍ ေစာင့္ၾကပ္ရသည္။ ဂိုးထား၍ အႏိုင္အ႐ွံဳး ဆံုးျဖတ္ပါက ဂိုးအျပင္ဘက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ဒံုးကို အ႐ွံဳးဟု သတ္မွတ္သည္။ ဒံုးလႊတ္ၿပီးပါက ဒံုးကိုတူးယူၿပီး အကြာအေ၀း တိုင္းထြာကာ အႏိုင္အ႐ွံဳး ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ယခုအခါ ဒံုးႀကီးမ်ားသည္ ဂိုးမထားေတာ့ဘဲ ဗဟိုပစ္မွတ္ကိုထားကာ အကြာအေ၀း ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ဒံုးတက္ၿပီဆဳသည္ႏွင့္ ညာသံေပးကာ ေပ်ာ္ၾက၏။ မိမိတို႕ဒံုးသည္ အျခားသူမ်ား ဒံုးထက္သာေၾကာင္း လကၤာျဖင့္ ေစာင္းေျမာင္း၍ ရြတ္ဆိုၾက၏။ ေရွးက မိမိတို႕ဒံုးတက္လွ်င္ ေခါင္းေပါင္း၊ အက်ႌမ်ားကိုပင္ ခၽြတ္၍ ေပ်ာ္ၾကသည္။ ရႊံ႕ေတြ႕ပါကလည္း လူးလိမ့္ကာ ေပ်ာ္ၾက၏။ တစ္ဘက္လူကိုလည္း မခံခ်င္ေအာင္ လက္ညႇိဳးထိုး၍စ၏။ ဒံုးမတက္သူမ်ား ဒံုးတက္သူ၏ က်ီစယ္သမွ်ကို ေခါင္းငံု႕၍ ခံရရွာသည္။ အခ်ိဳ႕က အိုးမဲျဖင့္ တစ္ဘက္လူ၏ မ်က္ႏွာကို သုတ္လိမ္းသည္အထိ က်ီစယ္ၾကေလသည္။ တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မည္မွ်ပင္ ေလွာင္ေျပာင္ က်ီစယ္ၾကေသာ္လည္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္ဆိုးျခင္း လံုး၀မရွိေပ။ ေလွာင္ေျပာင္ က်ီစယ္ခံရသူသည္ ေနာင္ႏွစ္တြင္ မိမိတို႕ဒံုး သူတို႕ထက္ သာသြားပါက သူတို႕ကို ျပန္၍ တံု႕ျပန္ေလွာင္ေျပာင္ၾကေလသည္။

ဒံုးလြတ္ျခင္းမွာ အႏၲရာယ္မ်ားသျဖင့္ လူေနအိမ္ေျခ မရွိေသာ ကြင္းျပင္သို႕သာ ပစ္လႊတ္ၾကသည္။ ပအို၀္းတို႕၏ “ ပြယ္လုဖိုင္ ” (ဒံုးလႊတ္ပြဲ)ကို ပအို၀္း တို႕သာမက ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားပါ စိတ္၀င္စားၾကသည္။ သူတို႕သည္ ပအို၀္းတို႕ႏွင့္ေရာ၍ ေပ်ာ္ၾက၏။ ပအို၀္းတို႕ “ ပြယ္လုဖိုင္ ” သည္ ႀကီးသည္၊ ငယ္သည္၊ ခ်မ္းသာသည္၊ ဆင္းရဲသည္ မခြဲျခားဘဲ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသက္အရြယ္မေရြး ေပ်ာ္ႏိုင္ေသာ၊ ေပ်ာ္ၾကေသာ ပြဲပင္ျဖစ္၏။ ပအို၀္း “ ပြယ္လုဖိုင္ ” (ဒံုးလႊတ္ပြဲ) သည္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ အသြင္ကို ေဆာင္ထားေသာ္လည္း ေစတီကိုပူေဇာ္သည့္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္၊ ဘာသာေရးအသြင္ သဏၭာန္မွာ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားေပ။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္ရြာႏွင့္ တစ္ရြာ ျငင္းခံုခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေပ။ ပအို၀္းတို႕၏ “ ပြယ္လုဖိုင္ ” (ဒံုးလႊတ္ပြဲ)ကို ေလ့လာလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာကို သက္၀င္ယံုၾကည္ျခင္း၊ စည္းလံုးေသာ အသြင္ကို ေဆာင္ျခင္း၊ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္သူျဖစ္၏ စကားကိုနာခံျခင္း၊ ပြဲေတာ္ေကာ္မတီ၏ အဆံုးအျဖတ္ကို နာခံျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရေပသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ “ ပြယ္လုဖိုင္ ” (ဒံုးလႊတ္ျခင္း)ကို ၀ါသနာပါ ကၽြမ္းက်င္႐ံုသာမက ဂုဏ္လည္းယူၾက၏။ ယခုေခတ္တြင္ အာကာသသို႕ ဒံုးပ်ံမ်ား ပစ္လြတ္သည္ကို သိေသာအခါ မိမိတို႕က လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၆၀ ေက်ာ္ကတည္းက ဒံုးကိုလႊတ္လာတာ လုပ္လာတာ အဆန္းမဟုတ္ပါဘူးဟု ဂုဏ္ယူေျပာဆိုၾက၏။ သို႕ေသာ္ “ ပြယ္လုဖိုင္ ” ေခၚ ဒံုးျပဳလုပ္သည့္ အတတ္မွာ ေရွ႕ကအတိုင္းပင္ ရွိ၏။ တိုးတက္မႈမရွိေပ။ အကယ္၍ ဒံုးလြတ္သည့္ အတတ္ကို တိုးတက္ၾကံဆ တီထြင္ႏိုင္လွ်င္ ---

0 comments:

Post a Comment