လင္မယားကြာျခင္း

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ အိမ္ေထာင္ေရးစနစ္သည္ တစ္လင္တစ္မယား စနစ္ျဖစ္သျဖင့္ လင္မယားကြားရွင္းမႈ နည္းလွေပသည္။ သို႕ေသာ္ ယခုအခါ အခ်ိဳ႕ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လင္မယားကြာရွင္းမႈ အေတာ္အသင့္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ လင္မယားကြာရွင္းရာတြင္ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္းမ်ားက ကြာရွင္းေပးရန္ ၀န္ေလးတတ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖေပး၍ မရေတာ့သည့္ အဆံုးမွသာ ကြာရွင္းေပးေလသည္။ လင္မယား ကြာရွင္းရာတြင္ လင္ေယာက်္ားက စတင္၍ ကြာရွင္းလိုပါက မိမိ၏ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို အဆံုးခံရသည္။ မယားက ကြားရွင္းရန္ ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ မယားက လင္ကို မိမိႏွင့္ လက္ထပ္စဥ္က လက္ခံထားသည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္ေပးရေလသည္။ ကြာရွင္းရာတြင္လည္း လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ လယ္ယာၿခံေျမ ကေလးကိစၥမ်ားကိုပါ ခြဲေ၀ဆံုးျဖတ္ေပးေလသည္။ ကေလးရွိပါက ကေလးမ်ားကို ခြဲေ၀ယူသည္လည္း ရွိ၏။ လင္ကျဖစ္ေစ၊ မယားကျဖစ္ေစ ကေလးအားလံုးအတြက္ တာ၀န္ယူ ေစာင့္ေရွာက္သည္လည္း ရွိ၏။ လင္ေယာက်္ားက ကေလး စရိတ္ေပးရပါက ကေလးအသက္ ၁၅ ႏွစ္အထိ ေပးရၿပီး၊ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္မွ လြတ္ကင္းခြင့္ ရွိေလသည္။

အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ေပါင္းသင္းေနထိုင္လာရာမွ သေဘာခ်င္းမတိုက္ဆိုင္လွ်င္ ကြာရွင္းႏိုင္၏။ ထိုအခါ “ ဖာျဖားဒံု ” ေခၚ ရြာသူႀကီးထံ သြားေရာက္ ကြာရွင္းၾကသည္။ ရြာသူႀကီးက ကြာရွင္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကြမ္းရြက္ (၀ါ) ေဆးရြက္ကို တစ္ဘက္စီ ကိုင္ထားေသာ အပ္ခ်ည္မွ်င္ကို ရြာသူႀကီးက ျဖတ္ေတာက္ေပး၏။ ဤသို႕ျပဳျခင္းမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး “ သံေယာဇဥ္ျပတ္ၿပီ ” ဟူသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ကြာၾကပါက အိမ္ေထာင္ရွိ ပစၥည္းမ်ားကို အညီအမွ် ခြဲေ၀ယူၾကသည္။ လက္ထပ္ၿပီး တစ္ႏွစ္မျပည့္မီ ခင္ပြန္းသည္က ျဖစ္ေစ၊ ဇနီးသည္က ျဖစ္ေစ တစ္ဦးဦးက စ၍ကြာရွင္းလိုလွ်င္ ကြာရွင္းလိုသူသည္ ခင္ပြန္းသည္ျဖစ္ပါက မဂၤလာစရိတ္မ်ား ဆံုး႐ွံဳးသည့္ျပင္ ခ်စ္သူဘ၀က မိမိေပးထားခဲ့ေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း စြန္႕လႊတ္ရေလသည္။ ျပန္ေတာင္းလွ်င္လည္း ဇနီးက “ ကၽြန္မမွမမုန္းဘဲ ” ဟုဆိုကာ မေပးဘဲ ေနတတ္၏။

ဇနီးသည္ကစ၍ ကြာရွင္းလိုပါက ခင္ပြန္းသည္၏ လက္ေဆာင္ပစၥည္းကို ျပန္ေပးတတ္ၾကသည္။ မဂၤလာစရိတ္ကိုလည္း ေလ်ာ္ေပးတတ္ၾကသည္။ ဤသို႕ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီမႈ မရွိသည့္ ကြာရွင္းမႈမ်ားတြင္ ကြာရွင္းလိုသူက ပစၥည္းမ်ားကို ထားရစ္ရသည္။ အကယ္၍ ျပန္လည္ေပါင္းသင္း လိုပါမႈ ျပန္လည္ ေပါင္းသင္းလိုသူက ရြာသူႀကီးအား ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ေငြခုနစ္က်ပ္ခြဲ ေပးေဆာင္ရေလသည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ အိမ္ေထာင္ေရးစနစ္ကို ေလ့လာလွ်င္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးသည္က မ်ား၏။ အိမ္ေထာင္သည္ တစ္ဦးဦးသည္ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ ကြယ္လြန္ၿပီးမွသာ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္သည္။ လင္ငယ္ မယားငယ္ ေနသူမ်ားကို အထူးရြံရွာ မုန္းတီးၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပအို၀္း တိုင္း၇င္းသားတို႕တြင္ လင္ငယ္ မယားငယ္ ေနသူမ်ားဟူ၍ လံုး၀မေတြ႕ရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဓေလ့ထံုးစံအရ တားျမစ္ထားသူမ်ားကို အိမ္ေထာင္ျပဳမိပါက ရြာမွႏွင္ထုတ္ျခင္း ခံရေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သမီးကို ျပန္ယူေသာ ဖခင္မ်ိဳးျဖစ္၏။ သို႕ေသာ္ မရွိေအာင္ ရွားသည္။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ ဓေလ့ထံုးစံအရ တစ္ခုလပ္ အမ်ိဳးသမီးတို႕သည္ တန္ဖိုးမေလ်ာ့တတ္ၾကေပ။ ပအို၀္းတို႕၏ ေရွး႐ိုးအလွဘြဲ႕ လကၤာမ်ားတြင္ ယင္းတို႕ကို အသားေပး ဖြဲ႕ဆိုထားသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ လင္မယားကြာရွင္းျခင္းကို ေလ့လာလွ်င္ လြယ္ကူသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း ကြာရွင္းမႈမ်ား မရွိေအာင္ နည္းေလသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ၾကင္နာယုယစြာျဖင့္ ႐ိုးေျမက်ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment