ေခါခ်ျခင္း

ေအာက္ျမန္မာျပည္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ဖ်ားနာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ကေလးမ်ား သာမန္ထက္ ဖ်ားနာလွ်င္ျဖစ္ေစ မေကာင္းဆိုး၀ါး ကပ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အိမ္ရွိ သက္ႀကီးရြယ္အို တစ္ေယာက္ေယာက္သည္ ဓားမ တစ္ေခ်ာင္း၊ မီးခြက္၊ ထမင္းထုပ္ စသည္တို႕ကို ယူကာ ည ခုနစ္နာရီခန္႕တြင္ အိမ္ျပင္တစ္ေနရာသို႕သြား၍ ထမင္းဟင္း စြန္႕ပံုထားရသည္။ ႏႈတ္မွလည္း ေနာက္ေနာင္တြင္ လူနာအား၊ ကေလးအား ဒုကၡမေပးရန္ ေမတၲာပို႕ ေျပာဆိုရသည္။ ဤသို႕ျပဳျခင္းကို “ ေခါခ်သည္ ” ဟု ေခၚသည္။

ဓားမ ယူသြားျခင္းမွာ ေခါခ်သူအား မေကာင္းဆိုး၀ါးတို႕ ေၾကာက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေခါခ်သြားသူသည္ ထမင္းဟင္းအစား ၾကက္အစိမ္းတစ္ေကာင္၊ အရက္တစ္ပုလင္း၊ ဓားမတစ္ေခ်ာင္းကိုယူ၍ အိမ္ႏွင့္ ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ သြားေကၽြးရသည္။ ခဏမွ်ေစာင့္ၿပီး စားစရာမ်ားကို ျပန္ယူလိုက ျပန္ယူႏိုင္သည္။ ဖ်ားနာသူအတြက္ ေခါခ်ေကၽြးေမြးၿပီးပါက ဖ်ားနာသူကို ခ်ည္ႀကိဳးျဖင့္ လက္တြင္ရစ္ပတ္ေပးၿပီး က်န္းမာေစရန္ ဆုေတာင္းေပးေလသည္။

0 comments:

Post a Comment