မုဆိုးမအေပၚသေဘာထား

ရပ္ရြာထဲတြင္ မုဆိုးမ ရွိပါက မ်က္ႏွာမငယ္ေစရန္ စိတ္အားမငယ္ေစရန္ ရပ္ရြာက ၀ိုင္း၀န္းေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကသည္။ အလုပ္အကိုင္ ေတာင္ယာ မ်ားကိုလည္း သားႀကီး သမီးႀကီးမ်ားက ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေပးသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး အလုပ္အကိုင္ မရွိပါက ရပ္ရြာက ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေကၽြးေမြးထားသည္။ ရပ္ရြာကိစၥ၊ မင္းမႈကိစၥ၊ ေငြေၾကးအလွဴခံ ကိစၥမ်ားတြင္လည္း မုဆိုးမမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးေလသည္။ မုဆိုးမကို လက္ထပ္ေသာ အေလ့လည္း ရွိၾက၏။ သို႕ေသာ္ လင္ႏွစ္ေယာက္၊ သံုးေယာက္ ေသၿပီးေသာ မုဆိုးမကို လက္ထပ္ရန္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾက၏။

0 comments:

Post a Comment