လင္ေယာက်ၤားအေပၚသေဘာထား

ပအို၀္း မိသားစုတြင္ လင္ေယာက်္ားသည္ အိမ္ေထာင္စုအေပၚ ၾသဇာအေညာင္းဆံုးသူျဖစ္၏။ သားသမီးမ်ားကလည္း ဖခင္ကို ႐ိုေသေလးစားၾကသည္။ အိမ္ရွင္မမ်ားကလည္း လင္ေယာက်္ားကို ႐ိုေသေလးစားၾက၏။

အိမ္ရွင္မမ်ားသည္ လင္ေယာက်္ားအတြက္ ေသာက္ေရကို သီးသန္႕ထားေလ့ရွိသည္။ ထမင္းပန္းကန္၊ ဟင္းပန္းကန္ မ်ားကိုလည္း သီးသန္႕ထားေလ့ ရွိသည္။ ထမင္းစားခ်ိန္တြင္ လင္ေယာက်္ား မရွိပါက ထမင္းဦး ဟင္းဦးကို ခူးခပ္ထားတတ္ၾကသည္။

လင္ေယာက်္ား ခရီးထြက္ပါကလည္း လင္ေယာက်္ား၏ အိပ္ရာကို သန္႕သန္႕ျပန္႕ျပန္႕ ျပင္ဆင္ထား၏။ ဘုရားပန္းမ်ား အသစ္လဲလွယ္ၿပီး ဆုေတာင္းျခင္း ျပဳၾက၏။ နံနက္စာထမင္းကိုလည္း ခူးခပ္ထားတတ္ၾကသည္။ လင္ေယာက်္ား မျပန္လာပါကလည္း ညစာစားေသာအခါ အိမ္သားမ်ားပင္ စားၾကသည္။ ဤသို႕ ခူးခပ္ထားရျခင္းမွာ လင္ေယာက်္ား ျပန္လာပါက အဆင္သင့္ စားေသာက္ႏိုင္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment