ရွင္၀တ္တန္ဆာ

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ ရွင္ေလာင္းဆင္ယင္ ထံုးဖြဲ႕မႈသည္ ျမန္မာတို႕၏ ရွင္ေလာင္းထံုးဖြဲ႕မႈႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအား တူညီမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ ေရႊထီးႏွစ္လက္၊ ေရေမွ်ာအိုးတစ္လံုး၊ ကြမ္းအစ္တစ္လံုး၊ မွန္ႀကီးတစ္ခ်ပ္၊ ေကာေဇာသံုးထည္ႏွင့္ ျမင္းတစ္ေကာင္ စသည္တို႕ ျဖစ္သည္။

ရွင္ေလာင္းတစ္ပါးအတြက္ အထက္ပါပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ လူဆယ့္သံုးေယာက္ အနည္းဆံုးလိုသည္။ ၄င္းတို႕မွာ ျမင္းဇက္ႀကိဳးဆြဲရန္ ကာလသား ႏွစ္ေယာက္၊ ရွင္ေလာင္းကို ျမင္းေပၚမွ မက်ေစရန္ ထိန္းၿပီး၊ လကၤာအဆိုပိုင္သူ ကာလသားႏွစ္ေယာက္၊ ျမင္း၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ ေရႊထီးေဆာင္းရန္ ကာလသားႏွစ္ေယာက္၊ မွန္ေထာင္သူ ကာလသားတစ္ေယာက္၊ ကြမ္းအစ္ကိုင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္၊ ေရေမွ်ာအိုးကိုင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ႏွင့္ ေပါက္ေပါက္ဆုပ္ ႀကဲျဖန္႕ရန္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ စသည္တို႕ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕စက္ဘီးမ်ားရာ ေဒသတြင္ ရွင္ေလာင္းကို စက္ဘီးေပၚတြင္ တင္၍ တြန္းၾက၏။ ျမင္းေရာ၊ စက္ဘီးေရာ မရပါက ကာလသားတစ္ဦးဦးက ရွင္ေလာင္းကို ပခံုးေပၚတြင္ ခြထိုင္ေစၿပီး ထမ္းေလသည္။

0 comments:

Post a Comment