တရားစီရင္ျခင္း

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတို႕သည္ မိမိတို႕ေနထိုင္ရာ ေဒသအလိုက္ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို က်င့္သံုးလ်က္ ရွိၾကေပသည္။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား တို႕သည္လည္း  ႐ိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းအလိုက္ ယေန႕တိုင္ေအာင္ တရားစီရင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားတြင္ မႈခင္းတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ပါက တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း သေဘာျဖင့္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ျခင္း မရွိေပ။ “ ျဖားဒံု ” ေခၚ ရြာသူႀကီးႏွင့္ “ ဟိန္ ” ေခၚ တိုက္သူႀကီးတို႕ ပါ၀င္ေသာ သမာဓိလူႀကီးအဖြဲ႕က အမႈကိုၾကားနာၿပီး စုေပါင္းညႇိႏႈိင္း စီရင္ဆံုးျဖတ္ေပးေလ့ ရွိေလသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ စုေပါင္းညႇိႏႈိင္း ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္သာ အမွန္တရားကို ရရွိႏိုင္သည္ဟု အစဥ္အလာအားျဖင့္ ယံုၾကည္ၾကေလသည္။

အမႈအခင္း ေပၚေပါက္လာလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ရြာသူႀကီးႏွင့္ လူႀကီးမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ သစၥာဆို၍ အစစ္ခံေလ့ ရွိၾကေပသည္။ အျပစ္ေပးရာတြင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူကို လူညြန္႕တံုးေစသည့္ ျပင္းထန္ေသာ အျပစ္မ်ိဳးကို ေပးေလ့မရွိေပ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္လွ်င္ ပညာေပးျပဳျပင္ျခင္း အေနျဖင့္ ဆံုးမစကား ေျပာေလ့ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အမႈအခင္းကို စစ္ေဆးရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ေပးရာတြင္ လည္းေကာင္း အားႏြဲ႕သူ အျဖစ္ျဖင့္ သက္ညႇာစြာ စစ္ေဆးအျပစ္ေပးေလ့ ရွိေပသည္။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႐ိုးသားရည္မြန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈ၊ တရားမမႈမ်ားႏွင့္ ကင္းရွင္းေလသည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ေတာင္ယာလုပ္ငန္း၊ ၿခံလုပ္ငန္းျဖင့္ ႐ိုးသားစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾက၏။ ေျမႀကီးကို ခင္တြယ္ၿပီး ေကာင္းေရာင္း ေကာင္း၀ယ္ျဖင့္ ႐ိုးသားစြာ အသက္ေမြးၾကသူမ်ားပီပီ ရာဇ၀တ္မႈျခင္း က်ဴးလြန္ျခင္း နည္းလွသည္။ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ၾကသျဖင့္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕ ေနထိုင္ရာ ေက်းရြာေဒသမ်ားတြင္ အျငင္းအခံုျဖစ္ပြားမႈ နည္းလွေပသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေဒါသေရွ႕ထား၍  က်ဴးလြန္တတ္ေသာ လူသတ္မႈကို က်ဴးလြန္ရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလသည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေပၚေပါက္ေလ့ရွိေသာ အမႈအခင္းမ်ားမွာ ကၽြဲခိုးမႈ၊ ႏြားခိုးမႈ၊ ပစၥည္းဥစၥာ ခိုးယူမႈႏွင့္ ေျမလုယက္မႈမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤမႈခင္းမ်ားကို “ ျဖားဒံု ” ေခၚ ရြာသူႀကီး ပါ၀င္ေသာ သမာဓိလူႀကီးအဖြဲ႕က သက္ဆိုင္သူတို႕ကို ဆင့္ေခၚစစ္ေဆးၿပီး အျပစ္ေပးေလသည္။ ဥပမာ ခိုးမႈ က်ဴးလြန္ပါက က်ဴးလြန္သူကို လူႀကီးမ်ားက ေခၚယူစစ္ေဆး၍ ၀န္ခံလွ်င္ ခိုးယူထားေသာ ဥစၥာပစၥည္းကို ျပန္ေပးရသည္။ ခိုးယူထားေသာ ပစၥည္းကို ျပန္မေပးႏိုင္ပါက ပစၥည္း၏တန္ဖိုးကို ေလ်ာ္ရသည္။

ျပစ္မႈတစ္ခုကို ပထမအႀကိမ္ က်ဴးလြန္လွ်င္ ဆံုးမစကား ေျပာျခင္းျဖင့္ ၿပီးေလ့ရွိသည္။ သံုးေလးႀကိမ္ဆက္၍ က်ဴးလြန္ပါက “ လုပ္အားေပးရေသာ အျပစ္ဒဏ္ ” ကို ေပးေလ့ရွိသည္။ က်ဴးလြန္သူသည္ ဘုရား ေက်ာင္းသြားလမ္း၊ လူသြားလမ္း တို႕ကို သဲခင္းျခင္း၊ ေက်ာက္ခင္းျခင္း၊ ျမက္ရွင္းျခင္း၊ ေရတြင္းေရကန္ သန္႕ရွင္းေအာင္ အမႈိက္ဆယ္ယူေစျခင္း စသည့္ အမ်ားအက်ိဳး ရွိေစမည့္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ရသည္။ ဤနည္းသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ပညာေပးရာေရာက္သည့္အျပင္ အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ လမ္းခင္းျခင္း၊ ျမက္ရွင္းျခင္း ျပဳေနရသျဖင့္ လမ္းကို ျဖတ္သန္းသြားလာသူမ်ား ေတြ႕ရွိပါက “ ဤသူသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ” ဟု ျပစ္တင္႐ွဳတ္ခ်ၾကေလသည္။ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူသည္လည္း အရွက္ရကာ ေနာင္တရေစသည္။

စာရိတၲပ်က္၍ အျပစ္တစ္စံုတစ္ရာကို ႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္ ဆက္တိုက္က်ဴးလြန္ပါက က်ဴးလြန္သူအား “ ယားလမ္းငန္း ” ေခၚ အိမ္ေခါင္မိုးကို အနည္းငယ္ ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ အျပစ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ထိုနည္းမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ အိမ္ေခါင္မိုးမွ သက္ငယ္ႏွစ္ခ်ပ္၊ သံုးခ်ပ္ကို ခြာယူ လွပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိုးအခါ ျဖစ္ပါက မိုးလြတ္ေသာေဘးအကာမွ သက္ငယ္ခ်ပ္ အခ်ိဳ႕ကို လွပ္ထားေလ့ ရွိသည္။ ဤအျပစ္ကိုလည္း လူတိုင္းေၾကာက္ၾကေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အိမ္ေဘးမွျဖတ္သြားသူတိုင္းက သက္ငယ္လွပ္ေနျခင္းကို ၾကည့္၍ အျပစ္ေပးခံရသူကို ႐ွဳတ္ခ်ၾကေလသည္။

ေနာက္အျပစ္ေပးနည္းမွာ “ ၀ိုင္းပယ္ျခင္း ” သို႕မဟုတ္ “ အၾကဥ္ခံရျခင္း ” ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္ က်ဴးလြန္သူအား ေျပာ၍မရလွ်င္ ဤအျပစ္မ်ိဳးကို ေပးေလ့ရွိသည္။ ဤနည္းမွာ တစ္ရြာလံုးရွိ လူအမ်ားစုက ထိုသူအား စကားအေခၚအေျပာ မရွိျခင္း၊ အိမ္အ၀င္အထြက္ လက္မခံျခင္း၊ သာေရးနာေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ဖိတ္ေခၚမႈမျပဳျခင္းတို႕ ျဖစ္သည္။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕ ဓေလ့ထံုးစံမွာ လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံၾကရၿပီး အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေနထိုင္သြားလာ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ၾကေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူအမ်ားက ၾကဥ္ထားေသာ္ မေနတတ္မထိုင္တတ္ႏွင့္ အလြန္စိတ္ဆင္းရဲၿပီး စိတ္ဒုကၡေရာက္ေလသည္။ ဤအျပစ္မ်ိဳး ေပးခံရၿပီးေသာ္လည္း ဆက္လက္က်ဴးလြန္ပါက ရြာႏွင္ဒဏ္ေပးေလ့ ရွိေပသည္။

စိတ္သေဘာခ်င္း မတိုက္ဆိုင္၍ အခိုက္အတန္႕အားျဖင့္ အျငင္းပြားမႈ ရွိၾကေသာ္လည္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး နာၾကင္ထိခိုက္ေစရန္ ႐ိုက္ပုတ္ေလ့မရွိေပ။ ဤအမႈမ်ိဳးကို လူႀကီးမ်ား ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖ၍ ဆံုးမေပးျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေက်ေအးၿပီး ေက်နပ္သြားတတ္ၾကေလသည္။ ပအို၀္းတို႕၏ အျပစ္ေပးနည္းကို ေလ့လာလွ်င္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႕အား ကိုယ့္အမွားကိုယ္ျမစ္ေစသည့္ျပင္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ အျဖစ္သို႕ ျပန္ေရာက္ေစေသာ ပညာေပးနည္းမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

အ႐ွဳပ္အေထြး ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ “ ျဖားဒံု ” ေခၚ ရြာသူႀကီးက ဦးေဆာင္ၿပီး ေက်းရြာအတြင္းရွိ အမ်ားက ယံုၾကည္ေလးစားသူ ေျဖာင့္မတ္ တည္ၾကည္သူႏွင့္ ေရွ႕မီွေနာက္မွီ သက္ႀကီးရြယ္အိုတို႕ကို သမာဓိလူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ပင့္ဖိတ္ကာ တရားစစ္ေဆးၾကေလသည္။ တရားစစ္ေဆးမည့္ ေနရာကိုလည္း အတည္တက် သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေပ။ အမ်ားအားျဖင့္ “ ျဖားဒံု ” ေခၚ ရြာသူႀကီး၏ အိမ္ေရွ႕ဧည့္ခန္းတြင္ ေခၚယူစုေပးၿပီး စစ္ေဆးၾကားနာၾကသည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕ တရားစစ္ေဆးဆံုးျဖတ္သည့္ ဓေလ့တြင္ လာဘ္ယူျခင္း၊ ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိဘဲ မိမိတို႕ မိ႐ိုးဖလာ ဓေလ့ထံုးစံအရ အမွန္အကန္ဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖ ဆံုးျဖတ္ၾကေလသည္။

တရားစစ္ေဆးရာ၌ တရားခံ တရားလိုႏွင့္တကြ အသိသက္ေသမ်ားကို သစၥာဆိုေစၿပီးမွ တရားစစ္ေဆးၾကသည္။ သမာဓိလူႀကီးအဖြဲ႕မူ တစ္ဦးဦးက ပအို၀္းဘာသာ စကားျဖင့္ သစၥာတိုင္ ရြတ္ဆိုသည့္အတိုင္း လိုက္၍ရြတ္ဆိုရသည္။ သစၥာမဆိုမီ တရားခံ တရားလိုႏွင့္တကြ အသိသက္ေသတို႕၏ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ ဘုရားျဖစ္ေစ ဘုရားေသာက္ေတာ္ေရ ျဖစ္ေစ တင္ၿပီး သစၥာဆိုေလ့ ရွိၾကသည္။ သစၥာဆိုရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္မသည္ မွန္ကန္စြာ ထြက္ဆိုပါမည္။ လိမ္လည္ထိမ္၀ွက္၍ မမွန္မကန္ထြက္ဆိုပါက ဦးေခါင္းေပၚရွိ ဘုရားသည္ ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္မအား စူးပါေစသားဟူ၍ သစၥာဆိုရေလသည္။

လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈႏွင့္ အျခားမႈခင္းမ်ား အတြက္ ဥပေဒမ်ား သီးျခားသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေပ။ ဤမႈခင္းမ်ားမွာလည္း ျဖစ္ပြားမႈ နည္းလွေပသည္။ ဓားျပတိုက္သူကို ဖမ္းမိပါက သတ္ပစ္တတ္ၾကသည္။ သူခိုးကိုဖမ္းမိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္မသည္ သူခိုးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္မ ကဲ့သို႕ သူမ်ားပစၥည္းကို မခိုးၾကပါႏွင့္ဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မိတ္ဆက္ေပးရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ခိုက္ရန္ေဒါသေၾကာင့္ လူသတ္မႈျဖစ္ပြားတတ္သည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ၿပီးသည့္ကိစၥကို ေနာက္ထပ္ အ႐ွဳပ္အရွင္း မျဖစ္ေစလိုသျဖင့္ ေျပၿငိမ္းသြားေအာင္ ေလ်ာ္ေၾကးျဖင့္ ေလ်ာ္ေပးသည္လည္း ရွိ၏။ သို႕ေသာ္ နည္းလွ၏။ တရားခံကို ရဲလက္သို႕အပ္၍လည္း ေျဖရွင္းၾကေလသည္။ လူသတ္မႈျဖစ္ပြားလွ်င္ ျပန္လည္လက္စားေခ်ျခင္းမ်ိဳး မရွိေပ။ လူသတ္မႈမွာလည္း ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕တြင္ စုန္းျပဳစားျခင္းကို အယံုအၾကည္ရွိၿပီး ယင္းလူတန္းစားကို အလြန္ရြံမုန္းၾကသည္။ ထိုလူတန္းစားကို လူထုရန္သူဟု သတ္မွတ္ၾက၏။ ပေဒသရာဇ္တို႕ အုပ္စိုးစဥ္ကမူ လူတစ္ေယာက္သည္ ျပဳစားတတ္သူဟု အမ်ားကအေျပာမ်ားၿပီး ယံုၾကည္လွ်င္ ထိုသူကို သတ္ပစ္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႕သတ္ရာတြင္ မည္သူကသတ္သူ၊ မည္သူက တရားခံဟု ေဖာ္ထုတ္တရားစြဲမည့္သူကိုလည္း မရွိေပ။ တစ္ရြာလံုး မသိဟန္ေဆာင္ ေနၾကေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပဳစား၀ံ့သူ ရွားေလသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ျပဳစားသူကို မသတ္ဘဲ၊ မိသားစုကို ရြာမွ ႏွင္ထုတ္သည္လည္း ရွိေလသည္။ မိသားစုတစ္စုသည္ စုန္းမ်ိဳးဟု သတ္မွတ္ခံရလွ်င္ ထိုမိသားစုကုိ ရြာသားမ်ား အဆက္အဆံ နည္းေလသည္။ ထိုအခါ သတ္မွတ္ခံရသူ အိမ္ေထာင္စုသည္ ရြာတြင္ေနထိုင္ရန္ မေပ်ာ္ေမြ႕ေတာ့သျဖင့္ တစ္ရပ္တစ္ရြာသို႕ မိသားစုအားလံုး ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကေလသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံအရ ေဒသဆိုင္ရာ တရားစီရင္ရာတြင္ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ တရားမမႈဟူ၍ ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ရာဇ၀တ္မႈတြင္ လူသတ္မႈ၊ ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈ စသည္တို႕ျဖစ္သည္။ တရားမမႈမွာ အေမြခြဲေ၀ျခင္း၊ လင္မယားကြာရွင္းျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာေပါင္ႏွံ ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ အ႐ွဳပ္အရွင္း ျဖစ္ျခင္း၊ ကေလးစရိတ္ေတာင္းျခင္း၊ လယ္ယာၿခံေျမခ်ဲ႕ထြင္ လုယူျခင္း၊ လယ္ယာၿခံမ်ားကို  ကၽြဲႏြားဖ်က္ဆီးျခင္း စသည္တို႕ျဖစ္သည္။
ပအို၀္းေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ ရာဇ၀တ္မႈ၊ တရားမမႈ ျဖစ္ပြားျခင္း နည္းပါးလွေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ အ႐ွဳပ္အရွင္းျဖစ္၍ ေက်နပ္မႈ မရွိသည့္တိုင္ “ တေယာင္းေ၀ ” (ေနေပေစ)၊ “ ေယာင္ခမ္းမြိဳင္ ” (ေနေပေစေတာ့၊ ၿပီးေပေစေတာ့) ဟူ၍ ခြင့္လႊတ္တတ္ၾက ေလသည္။ မိမိတို႕ကို မတရားလုပ္လွ်င္ ထိုသူလည္း မတရားလုပ္ျခင္း ခံရမည္။ “ လိုတထီေတာင္းလဲ့လူထီ ” (လူမျမင္ေသာ္လည္း နတ္သိၾကား ျမင္သည္) ၀ဋ္လည္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အျငင္းပြားမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကေလသည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ အျငင္းပြားမႈကို မလိုလားသျဖင့္ ပအို၀္းေက်းလက္ ေတာရြာမ်ားတြင္ အမႈအခင္း ျဖစ္ပြားမႈနည္းၿပီး၊ ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ရာ ေကာင္းေလသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳတို႕သည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ လြတ္လပ္စြာ စကားေျပာခြင့္ ရွိၾကေလသည္။။ ၿခံ၌ျဖစ္ေစ၊ အိမ္၌ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္စြာ စကားေျပာခြင့္ ရွိၾကေလသည္။ အိမ္တြင္ အပ်ိဳလူပ်ိဳ စကားေျပာေနၾကပါက မိဘေမာင္ဘြားတို႕သည္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာၾကေပေစ ဟူေသာ သေဘာျဖင့္ ေရွာင္ေပးျခင္း၊ မသိဟန္ေဆာင္ျခင္း ျပဳၾကေလသည္။ လူႀကီးမိဘ ေမာင္ဘြားမ်ား ေရွာင္ေပးေသာ္လည္း အပ်ိဳလူပ်ိဳတို႕သည္ အခ်စ္နယ္ကၽြံျခင္း မရွိၾကေပ။ ပအို၀္း အပ်ိဳလူပ်ိဳတို႕သည္ လြတ္လပ္စြာ စကားေျပာခြင့္ ရွိၾကေသာ္လည္း ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ျခင္း မရွိၾကေပ။ ျပစ္မွား က်ဴးလြန္မႈ မရွိေအာင္လည္း၊ မိမိတို႕၏ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္က ဓေလ့ထံုးစံကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ပုထုဇဥ္ လူသားမ်ားပီပီ၊ အကယ္၍ အခ်စ္နယ္ကၽြံမိပါက၊ လူပ်ိဳေရာ အပ်ိဳပါ အမ်ား၏ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို ခံရၿပီး အရွက္ႀကီး ရွက္ရေလေတာ့သည္။ အခ်စ္နယ္ ကၽြံမိၾကသူ အပ်ိဳလူပ်ိဳတို႕သည္ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ရြာမွ အပ်ိဳလူပ်ိဳမ်ားကို မိမိတို႕ မွားယြင္းမိေၾကာင္း ၀န္ခံေတာင္းပန္ရေလသည္။ ထို႕အျပင္ ရြာ၏ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာကို က်ပ္တစ္ရာမွ ႏွစ္ရာအထိ ႐ိုေသၾကရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာကို ႐ိုေသကန္ေတာ့ရန္အတြက္ က်ပ္ေလးရာမွ ရွစ္ရာအထိ ကုန္က်ေလသည္။ ေက်းရြာလူႀကီးႏွင့္ အပ်ိဳလူပ်ိဳ ကာလသား ေခါင္းေဆာင္တို႕ကိုလည္း ႐ိုေသကန္ေတာ့ၾကရသည္။ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ အတြက္ ႐ိုေသကန္ေတာ့ေငြကို ေက်း၇ြာ၏ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ထားရွိၾကေလသည္။ သို႕ေသာ္ အပ်ိဳလူပ်ိဳ အခ်စ္နယ္ကၽြံျပစ္မွား က်ဴးလြန္ျခင္းမွာ ရွားမွရွား ေလသည္။ မရွိသေလာက္ေအာင္ နည္းလွေပသည္။

လူပ်ိဳတစ္ဦးသည္ မိန္းမပ်ိဳကလည္း မိမိကိုမၾကည္ျဖဴ၊ မိန္းမပ်ိဳ၏ မိဘကလည္း သေဘာမက်လွ်င္ မိန္းမပ်ိဳ၏ အိမ္ခန္းတြင္းသို႕ သြားလာ၀န္ထြက္ပါလွ်င္ ထိုလူပ်ိဳကို အိမ္ရွင္က တရားစြဲႏိုင္သည္။ ထိုလူပ်ိဳသည္ တရားစြဲခံရလွ်င္ “ ျဖားဒံု ” ေခၚ ရြာသူႀကီးက ထိုလူပ်ိဳကို အိမ္ရွင္အား ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ ေစသည့္ အျပစ္ေပးႏိုင္ေလသည္။ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ရွိေယာက်္ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ရွိမိန္းမတို႕ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္မႈ မရွိေပ။ အကယ္၍ က်ဴးလြန္မိပါက က်ဴးလြန္သူသည္ ကာမပိုင္ လင္ေယာက်္ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရသည္။ ကာမပိုင္ လင္ေယာက်္ားကလည္း၊ မိမိမိန္းမကို စြန္႕လႊတ္ ကြာရွင္းႏိုင္ေလသည္။ “ ျဖားဒံု ” ေခၚ ရြာသူႀကီးက၊ က်ဴးလြန္သူအား ရြာ၏အရပ္ေလးမ်က္ႏွာကို ဒဏ္ေငြေဆာင္ေစျခင္း၊ ရြာမွႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ အျပစ္ကို ေပးႏိုင္ေလသည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ၿပီး၊ ကတိသစၥာရွိၾကသူမ်ားပီပီ၊ အပ်ိဳလူပ်ိဳျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေထာင္သည္ ျဖစ္ေစ ျပစ္မွား က်ဴးလြန္သူ နည္းပါးလွေပသည္။

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္ လင္ေယာက်္ား မရွိဘဲ ကိုယ္၀န္ရွိလာလွ်င္ “ ျဖားဒံု ” ေခၚ ရြာသူႀကီးက ေခၚယူ စစ္ေဆးရသည္။ ဤသို႕စစ္ေဆးရာတြင္ ကေလး၏ဖခင္ကို မေဖာ္ႏိုင္ပါက ထိုအမ်ိဳးသမီးကို ရြာမွႏွင္ထုတ္ႏိုင္ေလသည္။ ရြာမွႏွင္ထုတ္လွ်င္ ရြာ၏ မနီးမေ၀း ရြာျပင္တြင္ အိမ္ငယ္ေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္ေစ၏။ ကေလးေမြးဖြားၿပီးေသာအခါ “ ျဖားဒံု ” ေခၚ ရြာသူႀကီးက၊ ရြာ၏ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာကို ႐ိုေသကန္ေတာ့ေစ၏။ “ ျဖားဒံု ” ေခၚ ရြာသူႀကီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ရြာတြင္းသို႕ ျပန္လည္ေနထိုင္ႏိုင္ေလသည္။ ရြာလူႀကီးမ်ားက စစ္ေဆး၍ လင္ေကာင္ေဖာ္ျပႏိုင္လွ်င္ ထိုသူႏွင့္ လက္ထပ္ေပးလိုက္သည္။ အကယ္၍ ေယာက်္ား သံုးေလးေယာက္ႏွင့္ က်ဴးလြန္ပါက ထိုသူတို႕အား မည္သူက တာ၀န္ယူ ထိန္းသိမ္းမည္ကို ေမးျမန္း ဆႏၵယူရသည္။ က်ဴးလြန္သူေယာက်္ားမ်ားအနက္ မည္သူမွ် တာ၀န္မယူႏိုင္လွ်င္ က်ဴးလြန္သူအားလံုးက ထိုအမ်ိဳးသမီး မီးဖြားရာတြင္ ထင္း၊ ေရ၊ ေဆး စသည္တို႕ကို တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးက်စီ တာ၀န္ယူရသည္။ ပအို၀္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဤသို႕ ကာမပိုင္ေယာက်္ားမရွိဘဲ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းမွာ ႐ိုးရာ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ဆန္႕က်င္သျဖင့္ က်ဴးလြန္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္း နည္းလွေပသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ မိမိတို႕ရြာကို ေအးခ်မ္းသာယာေအာင္ လံုၿခံဳေအာင္ အထူးဂ႐ုျပဳၾကေလသည္။ ဧည့္သည္ေရာက္လာ၍ ယံုမွားသကၤာရွိလွ်င္ ေခၚယူစစ္ေဆးေလသည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ကာယလုပ္အားျဖင့္ အသက္ေမြးၾကသူမ်ား ပီပီ၊ အရက္ကို အတန္အသင့္ ေသာက္ၾက၏။ သို႕ေသာ္ အရက္ကို ရြာတြင္ မခ်က္ၾကေပ။ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္ခ်က္ျခင္း၊ ဘိန္း႐ွဴျခင္းကို က်ပ္တည္းစြာ တားျမစ္ေလသည္။ ဘိန္း႐ွဴျခင္းကိုမူ က်ပ္တည္းစြာ တားျမစ္ထားသျဖင့္ ဘိန္း႐ွဴသူ နည္းေလသည္။ ဘိန္း႐ွဴ ဘိန္းစားကို ရြာမွ ႏွင္ထုတ္ေလသည္။ ဘိန္း႐ွဴသူကို လမ္းျပဳျပင္ေစျခင္း၊ လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ထုေက်ာက္ခြဲျခင္း စသည္ျဖင့္ အျပစ္ေပးေစခိုင္းေလသည္။ ေလာင္းကစားျခင္းကိုလည္း ခြင့္မျပဳေပ။ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားတြင္ မူးယစ္ေသာက္စား၍ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုျခင္း လင္ႏွင့္မယား ရန္ျဖစ္ျခင္း မရွိေပ။ ေအာ္ဟစ္ ဆဲဆိုသူကို “ ျဖားဒံု ” ေခၚ ရြာသူႀကီးက ထိုက္သင့္သလို အျပစ္ေပးႏိုင္ေလသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ထၾကြႏိုးၾကားၿပီး၊ အလုပ္အလြန္ ႀကိဳးစားၾကသျဖင့္ ပ်င္းရိသူမ်ား မရွိေပ။ အကယ္၍ ရြာတြင္ေနထိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရန္ ပ်င္းရိသူ၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားသူ၊ ဘာသာေရးကိစၥ ေမ့ေလ်ာ့သူကို “ ျဖားဒံု ” ေခၚ ရြာသူႀကီးက ဆံုးမေလသည္။ ဆံုးမ၍မရပါက ရြာဦးေက်ာင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ထပ္မံ ဆံုးမေလသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆံုးမ၍ မရပါက ထိုသူကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတက္ခြင့္ မျပဳေတာ့ေပ။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား တို႕သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကို ႐ိုေသႀကည္ညိဳေလးစား ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလသည္။ ရပ္ရြာ၏ အေရးကိစၥကို မိမိတို႕မေက်လည္ပါက ဘုန္းေတာ္ႀကီးကို တင္ျပေလွ်ာက္ထား၍ ေဆြးေႏြး၏။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ၾသ၀ါဒအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကေလသည္။ ႀကီးသူကို ငယ္သူက ေလးစား႐ိုေသျခင္း၊ သည္းခံခြင့္လႊတ္တတ္ျခင္း၊ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳသူ လူႀကီးမိဘ၏စကားကို လူငယ္မ်ားက လိုက္နာခံယူျခင္း စသည္တို႕ေၾကာင့္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား တို႕တြင္ ၿမိဳ႕ေပၚတက္၍ တရားစီရင္ရေသာ အမႈအခင္းမ်ား မရွိေပ။

0 comments:

Post a Comment