ကန္ေတာ့ ခိုဗန္တန္ဓေလ့

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား တို႕သည္ ကာလသားေခါင္းေဆာင္ကို “ ခိုဗန္တန္ ” ဟုေခၚ၏။ “ ခုိဗန္တန္ ” ၏အဓိပၸါယ္မွာ “ လူပ်ိဳႀကီး ” ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသည့္ အသက္ႀကီးသူ ကာလသားကို “ ခိုဗန္တန္ ” ဟု ေခၚသည့္အျပင္၊ ရြာထဲ ရပ္ကြက္ထဲရွိ ကာလသား ေခါင္းေဆာင္ကိုလည္း “ ခုိဗန္တန္ ” ဟုပင္ တင္စားေခၚေ၀ၚၾက၏။ ရပ္ကြက္ထဲရွိ ကာလသား ေခါင္းေဆာင္အား အ႐ိုအေသျပဳသည္။ ကန္ေတာ့သည္ကို “ ကန္ေတာ့ ခိုဗန္တန္ ” ဟု ေခၚ၏။

ကာလသားေခါင္းေဆာင္အား အ႐ိုေသျပဳ ကန္ေတာ့သည္ အေလ့အထကို ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၌ ေတြ႕ရသည္။ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ဇရပ္ႀကီးေက်းရြာ၌ ေနထိုင္ၾကေသာ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ကာလသားေခါင္းေဆာင္အား ကန္ေတာ့သည့္ပြဲကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ နွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ကန္ေတာ့ခိုဗန္တန္ ေခၚ လူပ်ိဳအပ်ိဳ ကာလသား ေခါင္းေဆာင္အား ကန္ေတာ့သည့္ပြဲကို ႏွစ္ဆန္း ရက္ပိုင္းတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၀ါကၽြတ္ရက္ပိုင္းတြင္ တစ္ႀကိမ္ ျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။

ဤသို႕ မိမိတို႕ ရပ္ကြက္ထဲရွိ ကာလသား ေခါင္းေဆာင္ကို အ႐ိုအေသျပဳ ကန္ေတာ့ရာတြင္ မည္သူကမွ် ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြင္းျခင္း မျပဳၾကရေပ။ မိမိတို႕ ရပ္ကြက္တြင္းရွိ အပ်ိဳလူပ်ိဳမ်ားက မိမိတို႕ အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အပ်ိဳလူပ်ိဳမ်ားသည္ ရပ္ေရးရြာေရးကိစၥ ရွိသည့္အခါ၌ ကာလသား ေခါင္းေဆာင္သည္ မိမိတို႕အေပၚတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သြန္သင္ျပသူ ျဖစ္ေပရာ မိမိတို႕အား သြန္သင္ညႊန္ျပသူ အႀကီးအကဲကို အ႐ိုအေသ ဂါရ၀ျပဳျခင္းသေဘာလည္း ျဖစ္ေပသည္။

“ ခိုဗန္တန္ ” ေခၚ ကာလသား ေခါင္းေဆာင္ကို အ႐ိုအေသျပဳ ကန္ေတာ့ရန္အတြက္ ရပ္ရြာထဲရွိ အပ်ိဳလူပ်ိဳမ်ားထဲမွ တစ္ဦးဦးက ဦးေဆာင္၍ အလွဴေငြ ေကာက္ခံေလသည္။ အလွဴေငြကို ထည့္ရာတြင္ အပ်ိဳမ်ားသည္ လူပ်ိဳမ်ားထက္ ေလ်ာ့၍ထည့္ရ၏။ ဥပမာအားျဖင့္ လူပ်ိဳမ်ားကို ၄ က်ပ္ ေကာက္ခံပါက အပ်ိဳမ်ားကို ၃ က်ပ္ ေကာက္ခံေလသည္။ အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကသျဖင့္ အလွဴေငြ ထည့္ရာတြင္လည္း တာ၀န္ေက်ပြန္ၾက၏။ အလွဴေငြမ်ား ေကာက္ခံၿပီးသည့္အခါ ထိုေငြျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ျခမ္းၾကသည္။ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ၿပီးေသာအခါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြက္ တစ္ပြဲ၊ ရပ္ကြက္လူႀကီး အတြက္ တစ္ပြဲ၊ “ ခိုဗန္တန္ ” ေခၚ ကာလသား ေခါင္းေဆာင္အတြက္ တစ္ပြဲျဖင့္ အလွဴပြဲမ်ားကို ျပင္ဆင္ၾကရသည္။

ထို႕ေနာက္ ေန၀င္ရီသေရာအခ်ိန္တြင္ လူစုၾက၏။ အပ်ိဳမ်ား စုေ၀းရန္အတြက္ ေမာင္းကိုတီးရ၏။ လူပ်ိဳမ်ားစုေ၀းရန္အတြက္မူ “ ေျဗာ ” ကိုေခါက္ေလသည္။ ေမာင္းသံုးႀကိမ္တီး၍ ေျဗာသံုးႀကိမ္ ေခါက္ၿပီးေသာအခါ အပ်ိဳလူပ်ိဳမ်ား စံုညီစြာ စုေ၀းေရာက္ရွိ လာၾကသည္။ ထိုေနာက္ အပ်ိဳလူပ်ိဳ တို႕သည္ မိမိတို႕ ကန္ေတာ့မည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႕ ညီညီညာညာျဖင့္ တန္းစီကာ သြားၾက၏။ အ႐ိုအေသျပဳ ကန္ေတာ့ခံၾကရမည့္ “ ခိုဗန္တန္ ” ေခၚ လူပ်ိဳအပ်ိဳ ေခါင္းေဆာင္တို႕မွာ လိုက္မသြားရေပ။ “ ခုိဗန္တန္ ” ေခၚ ကာလသားေခါင္းေဆာင္သည္ အပ်ိဳလူပ်ိဳတို႕က မိမိအား ကန္ေတာ့ၾကမည္ ျဖစ္သျဖင့္ မသိလိုက္ မသိဘာသာ ေနရသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကို ကန္ေတာ့ၿပီးေသာအခါ ရပ္ကြက္တိုင္းရွိ သူႀကီးအိမ္ကို ကန္ေတာ့ၾက၏။ ထို႕ေနာက္ မိမိတို႕ ရပ္ကြက္သို႕ ျပန္လာၾကၿပီး မိမိတို႕အိမ္သို႕ အသီးသီးျပန္သြားၾက၏။

ေရမိုးခ်ိဳး အ၀တ္အစား လဲၿပီးေသာအခါ အပ်ိဳလူပ်ိဳတို႕သည္ “ ခိုဗန္တန္ ” ေခၚ ကာလသားေခါင္းေဆာင္ အိမ္သို႕ ညီညီညာညာျဖင့္ သြားၾကသည္။ “ ခိုဗန္တန္ ” ေခၚ ကာလသားေခါင္းေဆာင္အိမ္တြင္ ရပ္ကြက္တြင္းရွိ လူႀကီးသူမမ်ားက “ ခိုဗန္တန္ ” ေခၚ ကာလသား ေခါင္းေဆာင္ကို လာကန္ေတာ့ ၾကမည့္ လူပ်ိဳအပ်ိဳမ်ားကို ေကၽြးေမြးျပဳစုရန္အတြက္ ေရေႏြးၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားႏွင့္ၾက၏။ ကာလသားေခါင္းေဆာင္ အိမ္တြင္ အပ်ိဳလူပ်ိဳမ်ားကို ျမန္မာ့ဆိုင္း၀ိုင္းျဖင့္ ဧည့္ခံ၏။ အပ်ိဳလူပ်ိဳမ်ားကလည္း မိမိတို႕ဆႏၵရွိသေလာက္ ကၾကေလသည္။ အပ်ိဳလူပ်ိဳတို႕သည္ ကာလာသား ေခါင္းေဆာင္အိမ္တြင္ သီခ်င္းဆိုရာ ကခ်င္သလို ကၾကသည္မွာ ေပ်ာ္စရာတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။

မကတတ္သူမ်ားမွာလည္း ကတတ္သူမ်ားက အႏိုင္ႏိုင္ဆြဲထူ၍ ကေစေသာအခါ လက္ေျမႇာက္၍ကၾကရ၏။ ဤသို႕ကရာတြင္ လူပ်ိဳမ်ားကသည္က နည္းၿပီး၊ အပ်ိဳမ်ားကသာ ဒိုင္ခံ၍ ကၾကသည္ကသာ မ်ားေလသည္။ လူပ်ိဳကာလသားမ်ားသည္ အေမွာင္ၾကားမွေန၍ “ ေဒါင္း - ေဒါင္း ” ဟု ေအာ္ၾကလွ်င္ အပ်ိဳမ်ားသည္ တလွည့္စီ ကျပအသံုးေတာ္ ခံရေလသည္။ စိတ္ဆႏၵရွိသေလာက္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကၾကခုန္ၾက၏။ စိတ္ေက်နပ္စြာ ကၿပီးၾကေသာအခါ အပ်ိဳလူပ်ိဳတို႕သည္ “ ခုိဗန္တန္ ” ေခၚ ကာလသားေခါင္းေဆာင္ကို ကန္ေတာ့ၾကေလသည္။ ကန္ေတာ့လာၾကသည့္ အပ်ိဳလူပ်ိဳ တို႕အားလည္း ကာလသား ေခါင္းေဆာင္က ဆံုးမၾသ၀ါဒ စကားေျပာၾကားေလသည္။

ကန္ေတာ့သည့္ အခမ္းအနား ၿပီးဆံုးသြားေသာအခါ လူပ်ိဳအပ်ိဳမ်ားသည္ ပစၥည္းပစၥယမ်ားကို ညီညီညာညာ သိမ္းဆည္းၾက၏။ ပစၥည္းပစၥယမ်ား သိမ္းဆည္း စုေဆာင္းၿပီး ေသာအခါ ညအခ်ိန္အခါ ျဖစ္သျဖင့္ လူပ်ိဳကာလသားမ်ားသည္ အပ်ိဳမ်ားကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္လိုက္၍ ပို႕ေဆာင္ေပးၾကသည္။

ဤသို႕ “ ကန္ေတာ့ခိုဗန္တန္ ” ေခၚ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ လူပ်ိဳကာလသား ေခါင္းေဆာင္အား ကန္ေတာ့သည့္ ဓေလ့အခမ္းအနားကို ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႕တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၀ါကၽြတ္အခ်ိန္မ်ားတြင္ တစ္ႀကိမ္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပၾကေလသည္။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ “ ကန္ေတာ့ခိုဗန္တန္ ” ေခၚ လူပ်ိဳကာလသား ေခါင္းေဆာင္အား အ႐ိုအေသျပဳ ကန္ေတာ့သည့္ ဓေလ့ကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား တို႕သည္ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း၊ မိမိတို႕ထက္ႀကီးသူကို ႐ိုေသတတ္ျခင္း၊ မိမိတို႕ထက္ႀကီးသူ၏ စကားကို နားေထာင္ျခင္း၊ ဘာသာတရားကို သက္၀င္ ယံုၾကည္သူမ်ားပီပီ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ျခင္း စသည္တို႕ကို ေတြ႕ရသည္။

ပအို၀္းတို႕၏ “ ကန္ေတာ့ခိုဗန္တန္ ” ေခၚ လူပ်ိဳကာလသား ေခါင္းေဆာင္အား အ႐ိုအေသျပဳ ကန္ေတာ့သည့္ ဓေလအခမ္းအနားမွာ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား တို႕၏ ထူးျခားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္၏။ ဤေပ်ာ္ပြဲမ်ား ၿပီးဆံုးလွ်င္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္သို႕ ၀င္ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment