လူပ်ိဳလွည့္ဓေလ့

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား တို႕တြင္ လူပ်ိဳလွည့္ေသာ ထံုးစံရွိ၏။ ၄င္းကို ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕က “ လည္မူနမ္ ” ဟုေခၚသည္။ “ လည္မူနမ္ ” ေခၚ လူပ်ိဳလွည့္ျခင္းသည္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ ထူးျခားေသာ လူမႈေရးဓေလ့ထံုးစံ တစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ေပသည္။ လူပ်ိဳလွည့္ျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိလက္ထပ္ရန္ ရည္မွန္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီးက၊ မိမိ၏ မဂၤလာေၾကးျဖစ္ေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းကို လက္ခံရန္အတြက္ပင္ ျဖစ္၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိ စိတ္၀င္စားသည့္ အမ်ိဳးသမီးကို လက္ထပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ လူငယ္တို႕ဘာ၀ ပိုးပန္းျခင္းလည္းျဖစ္၏။

လူပ်ိဳလွည့္ရာတြင္ အေပါင္းအသင္း ျဖစ္သြားၾကသည္က မ်ား၏။ လူပ်ိဳလွည့္ရာတြင္ “ ခရာ ” (လက္ဆြဲဘာဂ်ာ)၊ ႀကိဳးသံုးေခ်ာင္း (၀ါ) ေလးေခ်ာင္းတပ္ မယ္ဒလင္ကို ယူေဆာင္သြားေလ့ ရွိၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီး၏ အိမ္ေပၚသို႕မတက္မီ၊ မိမိတို႕တြင္ ပါလာေသာ ခရာ (လက္ဆြဲဘာဂ်ာ)၊ မယ္ဒလင္ကို တီး၍ အသံေပးၾကသည္။ လုလင္ပ်ိဳတို႕သည္ မိမိတို႕ စိတ္၀င္စားေသာ မည္သည့္ရြာမွ အမ်ိဳးသမီးကိုမဆို သြားေရာက္ လူပ်ိဳလွည့္စကား ေျပာခြင့္ရွိေလသည္။ အမ်ိဳးသမီးသည္ မိမိသေဘာက်သည္ ျဖစ္ေစ၊ မက်သည္ျဖစ္ေစ လူပ်ိဳလွည့္ လာေရာက္သည့္ မည္သည့္လုလင္ပ်ိဳကိုမဆို လက္ခံစကား ေျပာရသည္။ အကယ္၍ လက္ခံစကားေျပာျခင္း မျပဳပါက၊ ထိုအမ်ိဳးသမီးကို မာနႀကီးသည္၊ ႐ိုင္းပ်သည္ဟု ယူဆၾက၏။ ထိုအခါ အမ်ိဳးသမီး၏ မိဘမ်ား မ်က္ႏွာ ပ်က္ၾကရေလသည္။ ေရွးအခါက လူပ်ိဳလွည့္ရာတြင္ တစ္ရြာ၀င္တစ္ရြာထြက္ သြားၾက၏။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ညအိပ္ေနၾကသည္။

ပအို၀္း လုလင္ပ်ိဳတို႕သည္ စိတ္တူကိုယ္တူ သူငယ္ခ်င္း ေရာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ဆိုလွ်င္မူ မိမိတို႕ရြာႏွင့္ ေလးငါးမိုင္ေ၀းေသာ ရြာသို႕ပင္ သြားေရာက္ လူပ်ိဳလွည့္ ၾကေလသည္။ လူပ်ိဳလွည့္ခ်ိန္ကို ကန္႕သတ္ထားျခင္း မရွိဘဲ၊ လုပ္ငန္းခြင္မွ ျပန္လာေသာ ညအခ်ိန္တြင္ မီးတုတ္မ်ား၊ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး မ်ားျဖင့္ လူပ်ိဳလွည့္ သြားၾကေလသည္။  လူပ်ိဳလွည့္ရာတြင္ မိမိသြားေရာက္ လူပ်ိဳလွည့္မည့္ အမ်ိဳးသမီးသည္ တစ္ရြာသားျခင္း ျဖစ္ပါက၊ မိမိ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေစ၊ အေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစ လူပ်ိဳလွည့္ႏိုင္၏။ အကယ္၍ အျခားတစ္ရြာျဖစ္ပါက၊ မိမိဆႏၵအရ သြားေရာက္ လူပ်ိဳလွည့္ခြင့္ မရေပ။ မိမိသြားေရာက္ လူပ်ိဳလွည့္သည့္ ရြာရွိ “ ခိုဗန္တန္ ” ေခၚ ကာလသားေခါင္းေဆာင္ကို ျဖစ္ေစ၊ အျခားခင္မင္ရာ ကာလသား တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ျဖစ္ေစ ႀကိဳတင္အသိေပးရသည္။ ဤသို႕ အသိေပးၿပီးေသာအခါ မိမိတစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေစ၊ မိမိအေပါင္းအသင္း ေရာင္းရင္း မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ သြားေရာက္ လူပ်ိဳလွည့္ႏိုင္သည္။

ရြာခံကာလသား ေခါင္းေဆာင္ သို႕မဟုတ္ ရြာခံကာလသား တစ္ေယာက္ေယာက္ကို အသိမေပးဘဲ သြားေရာက္ လူပ်ိဳလွည့္ပါက အိမ္ေပၚသို႕တက္ခြင့္ မရတတ္ေပ။ အိမ္ေပၚသို႕ တက္လွ်င္လည္း အမ်ိဳးသမီးက လက္ခံစကားေျပာေလ့ မရွိေပ။ ထိုလုလင္ပ်ိဳအား ဓေလ့ထံုးစံကို မလိုက္နာသူအျဖစ္ တစ္ရြာလံုး၏ ၀ိုင္းပယ္ျခင္းကို ခံရတတ္ေလသည္။ အမ်ိဳးသမီးကိုလည္း ရြာခံကာလသားမ်ားက အျပစ္ဆိုေလသည္။ ထိုသို႕ အျပစ္ဆိုျခင္းကို ခံရပါက ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ အမ်ားအထင္ေသးျခင္းကို ခံရေလသည္။ မိမိေဆြမ်ိဳး ျဖစ္ပါမူ၊ ရြာခံကာလသားမ်ားကို အသိမေပးဘဲ သြားေရာက္ႏိုင္ေလသည္။

ရြာခံကာလသားကို အသိေပးၿပီးေသာအခါ ရြာခံကာလသားက မိမိတို႕သြားေရာက္ လူပ်ိဳလွည့္လိုေသာ အမ်ိဳးသမီးအိမ္သို႕ ပို႕ေဆာင္မိတ္ဆက္ ေပးေလသည္။ ရြာခံကာလသားက ခဏမွ် စကားစျမည္ေျပာၿပီး၊ “ မင္းတို႕ခ်ည္း စကားေျပာေနရစ္ၾက ” ဟုဆိုကာ ျပန္သြားေလသည္။ မိမိႏွင့္ သိကၽြမ္း ခင္မင္ၿပီးေသာအခါ ေနာင္တြင္ ရြာခံကာလသား မပါလွ်င္လည္း သြားေရာက္ လူပ်ိဳလွည့္ႏိုင္ေပသည္။ တစ္ရြာသူ အမ်ိဳးသမီးကို သြားေရာက္ လူပ်ိဳလွည့္ ရာတြင္ ရြာခံကာလသား ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစ၊ ရြာခံကာလသား တစ္ေယာက္ေယာက္ ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးအိမ္သို႕ ပို႕ေဆာင္မိတ္ဆက္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ပါက လူမႈေရးအရ ႐ွဳတ္ခ်ၾကသည္။

အမ်ိဳးသမီး၏ အိမ္ေပၚသို႕ တက္သြားခ်ိန္တြင္ အိမ္ေပၚ၌ ဧည့္သည္မ်ား ရွိေနပါက လူပ်ိဳစကား ေျပာခြင့္မရတတ္ေခ်။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ စကားခဏေျပာၿပီး ျပန္သြားရ၏။ ျပန္သြားၿပီးေနာက္ တစ္ေခါက္ျပန္လာပါက အမ်ိဳးသမီးသည္ ထိုလုလင္ပ်ိဳကို စကားမ်ားမ်ားမေျပာဘဲ ရွိတတ္ေလသည္။ အိမ္ေပၚတြင္ စကားေျပာေနၿပီးေနာက္ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ အိမ္ေအာက္သို႕ ဆင္းသြားပါက အိမ္ေပၚျပန္တက္ေလ့ မရွိေပ။ အမ်ိဳးသမီးသည္ လူပ်ိဳလွည့္လာေသာ လုလင္ပ်ိဳမွာ မိမိမုန္းတီးသူ ျဖစ္ေနပါကလည္း လက္ခံစကားေျပာရ၏။ လူပ်ိဳလွည့္လာသူသည္ တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘဲ သံုးေလးေယာက္ ျဖစ္ေနပါက အမ်ိဳးသမီးသည္ မိမိရည္ညႊန္းလိုသူ တစ္ေယာက္တည္းႏွင့္သာ စကားမေျပာဘဲ အညီအမွ် ေျပာရသည္။ လူပ်ိဳလွည့္လာသူ လုလင္ပ်ိဳ တို႕သည္ အမ်ိဳးသမီး စိတ္၀င္စားသည့္ လူကို အကဲခတ္ရ၏။ အမ်ိဳးသမီး ေျပာစကားမ်ားသည္ မည္သူ႕ကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း၊ မည္သူ႕ကိုသာ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း သတိျပဳမိေသာအခါတြင္ အလိုက္သိစြာ လဲေလ်ာင္း၍ ဂ႐ုမထားဟန္ ျပၾကရသည္။

ရပ္ေ၀းမွ လူပ်ိဳလွည့္လာသူျခင္း ႀကံဳႀကိဳက္ေနပါက အလွည့္က် စကားေျပာခြင့္ ရွိေပသည္။ သို႕ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးသည္ မိမိသေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ လုလင္ပ်ိဳကို ဦးစားေပး၍ ေျပာတတ္၏။ အမ်ိဳးသမီးသည္ သူသေဘာက်ေသာ လုလင္ပ်ိဳႏွင့္ အဆက္မျပတ္ စကားေျပာ ေနေသာအခါမ်ိဳးတြင္ ၀င္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္၍ မေကာင္းေလရကား ျမန္ျမန္ျပန္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးပင္ ျဖစ္ေလသည္။ မိမိသြားေရာက္ လူပ်ိဳလွည့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္ ရြာခံ ကာလသားမ်ား လူပ်ိဳလွည့္ေနသည္ႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္လွ်င္ ရြာခံလုလင္ပ်ိဳ ကာလသားမ်ားသည္ ရပ္ေ၀းမွ လူပ်ိဳလွည့္လာသူမ်ားကို ဦးစားေပးရေလသည္။ အကယ္၍ ရြာခံလုလင္ပ်ိဳမ်ား ေရွာင္မေပးလွ်င္ မိမိတို႕ ထိုလုလင္ပ်ိဳတို႕ရြာသို႕ လူပ်ိဳလွည့္သြားပါက ထိုလုလင္ပ်ိဳမ်ား ရွိခိုက္ႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္လ်င္ ထိုလုလင္ပ်ိဳ တို႕ကလည္း ေရွာင္မေပးတတ္ေခ်။ လူပ်ိဳလွည့္ခ်င္း မႀကံဳလွ်င္လည္း မိမိတို႕ေရာက္ေၾကာင္း သိသည္ႏွင့္ လိုက္လာၿပီး အေႏွာင့္အယွက္ ေပးတတ္၏။

လူပ်ိဳလွည့္ဖန္မ်ား၍ အမ်ိဳးသမီးသည္ မိမိ၏ အခ်စ္ကို လက္ခံလွ်င္ လုလင္ပ်ိဳသည္ အမ်ိဳးသမီးကို မဂၤလာေၾကးအျဖစ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေပးရေလသည္။ အမ်ိဳးသမီးသည္ လုလင္ပ်ိဳ၏ ပစၥည္းကို လက္ခံလွ်င္ မိမိအခ်စ္ကို လက္ခံေၾကာင္း နားလည္ရ၏။ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးျခင္း၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္း လက္ခံျခင္းသည္ လုလင္ပ်ိဳေရာ အမ်ိဳးသမီးပါ တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ သစၥာရွိစြာ ခ်စ္ၾကမည္ဟူသည့္ ကတိထားျခင္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပသည္။

0 comments:

Post a Comment