လူပ်ိဳလွည့္ ေမတၲာစကားထာ

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား တို႕သည္ လူပ်ိဳလွည့္ေသာအခါ ႐ိုး႐ိုးစကားမ်ားျဖင့္ ေျပာၾကသည္လည္း ရွိ၏။ အခ်ိဳ႕မွာ လူပ်ိဳေရာ အပ်ိဳပါ စကားေျပာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ပါက မိမိတို႕ေျပာဆိုေသာ ေမတၲာစကားမ်ားကို စကားထာ၀ွက္၍ ေျပာၾကေလသည္။

အပ်ိဳကစကား စေျပာသည္ျဖစ္ေစ၊ လူပ်ိဳက စေျပာသည္ျဖစ္ေစ စေျပာသူ၏ စကားကို ေနာက္လူက ေခ်ပေျပာဆိုရေလသည္။ ၄င္းတို႕ ေျပာဆိုၾကေသာ စကားမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းလွ၏။ အပ်ိဳလူပ်ိဳတို႕ ေျပာဆိုၾကေသာ ေမတၲာ စကားထာမ်ား၊ ၄င္းတို႕ ဥပမာ မ်ားမွာလည္း ႏွစ္သက္စဖြယ္ ရွိသည္ကို ေလ့လာ တင္ျပပါမည္။

(ပအို၀္း) (မ)
“ ၀ါးေပေကာင္ကြန္အူသိင္တာတြမ္အႏုံ၊ ရွာထီး ဟုိပံုအူသိင္တာတြံအႏ်ာ၊ ဖူးေ၀းခိုရွန္သီကဒါေဒါ့စမ္မြံဳ ”
(ျမန္မာ)
အေရွ႕ဘက္ေတာင္ေပၚက ငွက္ေလးဟာ ဂ်ိဳနဲ႕မႈတ္လာတယ္၊ ဟိုပံုးက ၾကက္ဖက စအိုနဲ႕ မႈတ္လာတယ္၊ အစ္ကိုတတ္ရင္ ေျပာစမ္းပါဦး

(ပအို၀္း) (က်ား)
“ ငါးေပေကာင္ကြန္အူသိင္ထာ တြမ္အႏုံ ေနာင္အလမ္က ေမြးေတာင္း၊ ၀မ္႐ိုသိင္လ်ဥ္း ယာကင္ဒါ၊ ရွာထီး ဟိုပံု အူသိင္ တာကြမ္အႏ်ာ ေနာင္၀မ္႐ိုသိင္ လဥ္းသြဴတံုတန္ေမြးဘြာနဲ႕ေနာ ”
(ျမန္မာ)
အေရွ႕ဘက္ေတာင္ေပၚက ငွက္ကေလးဟာ ဂ်ိဳနဲ႕မႈတ္လာတယ္ဆိုတာ အျခားမဟုတ္ဘူး၊ ေနၾကတ္တာကို ေျပာတာ ဟိုပံုးက ၾကက္ဖ စအိုနဲ႕မႈတ္လာတာ တျခားမဟုတ္ဘူး၊ ဗံုရွည္ကို ေျပာတာ

(ပအို၀္း) (မ)
“ ထြိဳင္သိင္ခန္းလုဲင္းေ၀ခို၊ ဖူးမူနာင္ေခြယို၊ အံုေပါ သိင္နာစိန္ေပဆလ၊ မူးပလိုင္ဟာနဲေနာ ”
(ျမန္မာ)
ထေတာ့ေလအစ္ကို၊ ညီမသစ္ပင္ေအာက္မွာ ေစာင့္ရတာ မိုးေတာင္ခ်ဳပ္ၿပီ

(ပအို၀္း) (က်ား)
“ ကာသိင္ခန္းလုဲင္းဖူးမူ၊ ေ၀းခိုသျဖဴအံုေပါသိင္နာစိန္ေပဆလမူ ပလိုင္ေျပနဲေနာ ”
(ျမန္မာ)
လာခဲ့ေတာ့ေလညီမ၊ စိတ္သေဘာထား ျဖဴစင္တဲ့အစ္ကို၊ သစ္ပင္ေအာက္မွာ ေစာင့္ရတာ ေနေတာင္၀င္ၿပီ

0 comments:

Post a Comment