အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ယခင္ပေဒသရာဇ္တို႕ အုပ္စိုးစဥ္က ပအို၀္းေက်းလက္ ေတာရြာမ်ားတြင္ “ ဟိန္ ” ေခၚ တိုက္သူႀကီး၊ “ ေမတိုင္ ” ေခၚ ရြာသူႀကီးဟူ၍ အႀကီးအကဲ အဆင့္ဆင့္ ရွိေလသည္။ “ ေမတိုင္ ” ေခၚ ရြာသူႀကီးကို အခ်ိဳ႕က “ ေက်ာ့ ” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ ျဖားဒံု ” ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚၾကေသးေၾကာင္း မွတ္သားရသည္။ ယခုအခါ “ ျဖားဒံု ” ေခၚ ရြာသူႀကီးသည္ ေက်းရြာ၏ ကိစၥအ၀၀ကို ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ညႊန္ၾကားရသည့္ျပင္ လူမႈေရးအ႐ွဳပ္အေထြး မ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရး တို႕ကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ေပးရသည္။ “ ျဖားဒံု ” ေခၚ ရြာသူႀကီးကို တစ္ရြာလွ်င္တစ္ဦးက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ “ ဟိန္ ” ေခၚ တိုက္သူႀကီးသည္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသူႀကီးမ်ားကို ကြပ္ကဲရသည္။ “ ဟိန္ ” ေခၚ တိုက္သူႀကီးသည္ ၾသဇာအာဏာရွိသူ ျဖစ္ေလသည္။

ေခတ္စနစ္သည္ ေျပာင္းခဲ့ေလၿပီ။ ယခုအခါ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕ ေနထိုင္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား တို႕သည္ မိမိတို႕ေဒသ၊ မိမိတို႕ ေက်းရြာမ်ားကို သူတို႕ကိုယ္တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကေလၿပီ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အလံေတာ္ေအာက္တြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား လူထု တစ္ရပ္လံုးသည္ ကိုယ့္အရပ္၊ ကိုယ့္ေဒသ၊ ကိုယ့္ေက်းရြာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကေခ်ၿပီ။ မိမိတို႕ေဒသ၏ လူမႈေရး၊ တရားစီရင္ေရးတို႕ကို သူတို႕ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းေနၾကေလၿပီ။

0 comments:

Post a Comment