အေမြဆက္ခံျခင္း

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕၏ မိသားစုတြင္ အေမြပစၥည္းခြဲေ၀ျခင္း၊ ဆက္ခံျခင္း ဓေလ့လည္း ရွိေပသည္။ မိဘႏွစ္ပါးစလံုး ကြယ္လြန္သြားသည္ ျဖစ္ေစ၊ ရွိသည္ျဖစ္ေစ သားသမီးမ်ား အေမြခံစားခြင့္ ရွိေလသည္။ သားသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ အိမ္ေထာင္ခြဲသြားပါက မိဘသည္ ထိုသားသမီးကို ယာ ျဖစ္ေစ၊ လယ္ျဖစ္ေစ၊ ေရႊ၊ ေငြ ျဖစ္ေစ ခြဲေ၀ေပးေလသည္။ မိဘတစ္ဦးဦး ကြယ္လြန္၍ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳပါက မိခင္ သို႕မဟုတ္ ဖခင္သည္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး အျဖစ္ အိမ္ေထာင္တာ၀န္ကို ဆက္လက္ယူရသည္။ မိဘႏွစ္ပါးစလံုး ကြယ္လြန္ခဲ့လွ်င္ က်န္ရစ္သူ အစ္ကို သို႕မဟုတ္ အစ္မျဖစ္သူက ဦးေဆာင္ ၾကည့္႐ွဳ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ က်န္ရစ္ေသာ မိဘပစၥည္းမ်ားကို ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွစ္မတို႕အား ခြဲေ၀ေပးျခင္းတာ၀န္ယူရသည္။ အိမ္ႏွင့္နီးေသာ ျခံ လယ္ယာကို အေထြးဆံုးျဖစ္သူကို ေပးေလ့ရွိသည္။ အေထြးဆံုးသည္ က်န္အစ္ကို အစ္မမ်ားထက္ အေမြပိုရ၏။ အေထြးဆံုးကို ညႇာတာေထာက္ထားသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မိဘႏွစ္ပါး အသက္ထင္ရွားရွိေနပါက အိမ္တြင္က်န္ရစ္သူ အေထြးဆံုး သားသမီးသည္ မိဘကို တာ၀န္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ရသည္။ အိမ္ကို အေထြးဆံုး သားသမီးကပင္ ရ၏။ အေမြခြဲရာတြင္ မေက်နပ္မႈ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရွိေပ။ အကယ္၍ မေက်နပ္မႈ ျဖစ္လာပါက “ ျဖားဒံု ” ေခၚ ရြာသူႀကီးႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖတို႕က အညီအမွ် ခြဲေ၀ ဆံုးျဖတ္ေပးၾကေလသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕၏ အေမြဆက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္သားသမီးမဆို မိဘအေမြခံစားခြင့္ ရွိသည္။ သို႕ရာတြင္ တစ္အိမ္တည္း အတူေနသူႏွင့္ အိမ္ခြဲေနသူတို႕ ခံစားခြင့္ျခင္း မတူေပ။ အတူေနသူမ်ားကို ျပဳစုသူအျဖစ္ ပိုမိုခံစားခြင့္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ဥစၥာပစၥည္းကို အမည္တပ္၍ ေပးခဲ့လွ်င္ နာမည္ရွင္ကရ၏။ အမည္မတပ္ခဲ့လွ်င္ ယင္းပစၥည္းကို မေသဆံုးခင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ အသက္ကုန္ဆံုးသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း အနီးအပါးတြင္ ရွိေနသူ အေမြဆက္ခံ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ပို၍ရရွိသည္။ သားသမီးရင္းခ်ာ မရွိေသာ္လည္း ေမြးစားသားသမီးရွိပါက ေမြးစားသားသမီးက ရရွိေလသည္။ သားသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္က်ေသာအခါ မိဘတို႕သည္ ၿခံကိုလည္းေကာင္း၊ ေရႊ ေငြ ဥစၥာ ပစၥည္းကိုလည္းေကာင္း ခြဲေ၀ေပးတတ္ၾကသည္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ သံုးေလးေယာက္အိမ္တြင္ အတူေနထိုင္ၿပီး မိဘႏွစ္ပါး ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္ သြားေသာအခါမ်ိဳးတြင္ အေမြပစၥည္းကို ညီတူညီမွ် ခြဲေ၀ေပးၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမထဲတြင္ အငယ္ဆံုး အေထြးဆံုး သားသမီးသည္ အခြင့္အေရးပို၍ ရတတ္ေလသည္။ ပစၥည္းအေမြ ခြဲေ၀ရာတြင္ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈျဖင့္ ခြဲေ၀ၾကသည္။ အမႈျဖစ္ပါက သူႀကီးႏွင့္ ေျဖရွင္းၾကသည္။ ၿခံေျမကို အေမြခြဲရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္ယာေျမ မရွိသူ၊ နည္းပါးသူမ်ားကို ဦးစားေပးၾကသည္။ ဤသို႕မွ ျပႆနာျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ရြာသူႀကီးမ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္း ေျဖရွင္းခ်က္ကို နာယူၾကသည္။

အေမြခြဲရာတြင္ သံုးျဖဳန္းဆိုးေပသည့္ သားသမီးမ်ားကို အေမြေပးေလ့မရွိေပ။ သားသမီးမ်ား မရွိေတာ့လွ်င္လည္း ေျမးမ်ားကို အေမြေပးေလ့ ရွိသည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ အေမြခြဲေ၀ရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ယေန႕တိုင္ လိုက္နာက်င့္သံုးလ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

0 comments:

Post a Comment