ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ပံု

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕၏ လူမႈေရးစနစ္မွာ ရွမ္း - ျမန္မာ တို႕ႏွင့္ ဆင္တူသည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမွာ ဖခင္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိခင္သည္ အိမ္တြင္းမႈတြင္ ပို၍ၾသဇာေညာင္းသည္။ အျခား ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားမ်ား ကဲ့သို႕ပင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားတြင္ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမ တန္းတူ အဆင့္အတန္း ရွိၾကသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ အိမ္ေထာင္စုတြင္ ရွိေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို ႐ိုေသကိုင္း႐ွိဳင္းၾက၏။ သက္ႀကီးရြယ္အိုတို႕ကို ဗဟုသုတ ျပည့္စံုၾကြယ္၀ သူမ်ားဟု သေဘာထားၿပီး အိမ္ေထာင္သားတို႕ နာခံၾကသည္။ ေဆြသားမ်ိဳးသား အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ တစ္အိမ္ေထာင္တည္းတြင္ စုေပါင္းေနတတ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးေသာအခါ သီးျခားခြဲေနၾက၏။ အမ်ိဳးအႏြယ္အလိုက္ သီးျခားေနတတ္ၾကသည္။

မိန္းမ၏ ေမာင္ႏွင့္အစ္ကိုအား “ မတ္ ” ဟု ေခၚသည္။ ညီမ၏ ေယာက်္ားကိုလည္း “ မတ္ ” ဟုပင္ေခၚသည္။ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္၏ ေယာက်္ားမ်ားတြင္ အစ္မ၏ လင္ေယာက်္ားအား ညီမ၏ လင္ေယာက်္ားက “ ဘႀကီး ” ဟုေခၚသည္။ ညီမ၏ လင္ေယာက်္ားကို အစ္မ၏ ေယာက်္ားက “ ဦးေလး ” ဟုေခၚသည္။

အေဖ၏ ညီကိုလည္း ဦးေလး ဟုေခၚၿပီး၊ အေဖ၏အစ္ကိုကို ဘႀကီးဟု ေခၚသည္။ အေမ၏ ေမာင္ႏွင့္ အစ္ကိုအား ေယက္ခမ ဟုေခၚသည္။ အေဖ၏ ညီမႏွင့္ အစ္မကိုလည္း ေယာက္ခမ ဟုေခၚသည္။ အေမ၏ ညီမကို ေဒြးေတာ္ ဟုေခၚသည္။ အေမ၏ ညီမကို ေဒြးေတာ္ ဟုေခၚသည္။ အေမ၏ အမကို “ ႀကီးေတာ္ ” ဟုေခၚသည္။ ထို႕ျပင္ ဇနီးသည္၏ ညီမကိုလည္း ေဒြးေတာ္ ၊ ဇနီးသည္၏ အစ္မကို “ ႀကီးေတာ္ ” ဟုပင္ေခၚၾကသည္။

<b>ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ပံု</b>

ပအို၀္း        ျမန္မာ
မိြဳး        အေမ
ဖာ        အေဖ
မြိဳးဖာ        မိဘ
ပိုခို        သား
ပိုမူ        သမီး
ဖာျဖား(ဖာဖရား)    အဘိုး
မြိဳးျဖား(မိုးဖရာ)    အဘြား
ဖာနန္        ဦးေလး
မြိဳးနန္        ေဒၚေလး

0 comments:

Post a Comment