ဒံုးလြတ္ဓေလ့

ေရွးကျမန္မာတို႕တြင္ ဒံုးလႊတ္သည့္ အေလ့အထ ရွိသကဲ့သို႕ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား တို႕တြင္လည္း ဒံုးလႊတ္သည့္ အေလ့အထ ရွိ၏ ေအာက္ျမန္မာ ျပည္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားမ်ားေရာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားမ်ားပါ ဒံုးလႊတ္ျခင္းကို ခံုမင္ၾကသည္။ ၀ါသနာပါၾကသည္။ ကၽြမ္းက်င္ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment