မီးဆုခံျခင္း

ရွင္ျပဳပြဲ ၿပီးေသာအခါ ရွင္ေလာင္းထိန္းမ်ား ဧည့္ခံေကၽြးေမြးရာတြင္ တာ၀န္က်သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ “ မီးဆုခံ ” ၾက၏။ မီးဆုခံျခင္းကို ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕က “ ေတာင္ ” ဟုေခၚ၏။ ရွင္ေလာင္း သာမေဏဘ၀သို႕ေရာက္၍ တရားနာပြဲ ၿပီးဆံုးသည့္ညတြင္ မီးဆုခံေလ့ ရွိၾကသည္။

မီးဆုခံျခင္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ ရွင္ျပဳပြဲေအာင္ျမင္ေသာ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လူငယ္တို႕ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကေသာ ေနာက္ဆံုးေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ေရွးအခါက ရွင္ျပဳပြဲ ေအာင္ျမင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ “ လုဖိုင္ ” ေခၚ မီးရွဴး (မီးက်ည္) လႊတ္သည့္အေလ့ရွိခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုသို႕ မက်င့္သံုးေတာ့ဘဲ မီးဆုခံရာတြင္ ရွင္မိရွင္ဘက ေပးေသာဆုေငြကို မိမိတို႕ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ထားရွိၾကေလသည္။ အခ်ိဳ႕က မီးဆုခံျခင္းဆိုသည္မွာ ရွင္ျပဳပြဲတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးသည့္တာ၀န္ကို ယူရသည့္သူမ်ားက အလႉေငြေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment