ဒံုးအစ

ေတာင္ဘက္ တ႐ုတ္နယ္ျခားအလြန္ လင္းဇင္းျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဒသသည္ လူး လူမ်ိဳးတို႕အရပ္ တစ္ဆယ့္ပနား ပင္ျဖစ္၏။ လူးတစ္ဆယ့္ပနား ဆိုသည္မွာ လူးတို႕ေဒသခ႐ုိင္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ခ႐ိုင္ကို ဆိုလိုပါသည္။ လူးတစ္ဆယ့္ပနားသည္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၂၅၀၀၀ က်ယ္ၿပီး လူဦးေရ ၆၂၀၀၀၀ ရွိသည့္အနက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ “ တိုင္ ” လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္လူမ်ိဳးတို႕သည္ မိစၧာေကာင္ကို ေအာင္ပြဲခံသည့္ အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ေရပက္ ကစားၾကသည္။ ပထမေန႕တြင္ ေလွၿပိဳင္ပြဲ၊ ဒံုးလႊတ္ပြဲကို က်င္းပၾက၏။ တိုင္တို႕ ဒံုးလႊတ္ပြဲကို နံနက္အခ်ိန္တြင္ က်င္းပၾက၏။ တိုင္တို႕ ဒံုးလႊတ္ပြဲ က်င္းပရာတြင္ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အေ၀းဆံုး ပစ္လႊတ္သည့္ဒံုးကို အဓိကထားေလသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ ဒံုးကို အျမင့္ဆံုးပစ္လႊတ္ႏိုင္သူ အနည္းငယ္သာ ရွိေသးသည္ဟု မွတ္သားရေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တ႐ုတ္နယ္ျခားအလြန္ လင္းဇင္းျမစ္၀ွမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္လူမ်ိဳးတို႕သည္ ဒံုးလႊတ္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္ က်င္းပၾကေၾကာင္း သိရေလသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဒံုးလႊတ္သည့္ဓေလ့ကို မည္သည့္ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္က စတင္ခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ား မေတြ႕ရွိရေပ။ ယမ္းစိမ္းကို အသံုးျပဳတတ္လာသည့္ အခ်ိန္ေလာက္က စတင္ခဲ့သည္ဟု ခန္႕မွန္းရေပသည္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွ တစ္ဆင့္ မွတ္သားရသည္မွာ ဒံုးလႊတ္သည့္ ဓေလ့ စတင္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ခန္႕ ၾကာခဲ့ၿပီဟုဆို၏။ ဒံုးလႊတ္သည့္ဓေလ့ စတင္ခဲ့စဥ္က အေ၀းသြားေအာင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေခ်။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕က အေ၀းသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ယေန႕တိုင္ပင္ ျဖစ္၏။

ပေဒသရာဇ္ အုပ္စိုးစဥ္က မိုင္းကိုင္ေစာ္ဘြားသည္ ယမ္းပိႆာခ်ိန္ ၆၀ ရွိသည့္ ဒံုးကို ျပဳလုပ္ၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ လာလႊတ္ရန္ ျပင္ဆင္သည္ဟု ဆို၏။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ေသာအခါ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အဂၤလိပ္မင္းႀကီးက “ လႊတ္တာေတာ့ ဟုတ္ၿပီ၊ ဘယ္မွာ လႊတ္မွာလဲ၊ လႊတ္ဖို႕ ေနရာရွိသလား ” ဟု ေမးရာ မိုင္းကိုင္ေစာ္ဘြားက မည္သည့္ဘက္ကို ဦးတည္လႊတ္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေန၏။ အရမ္းလႊတ္လွ်င္ ရြာရွိသည့္ေနရာကို က်ပါက မီးေဘးကို စိုးရိမ္ရ၍ ယမ္းပိႆာခ်ိန္ (၆၀)ရွိသည့္ ဒံုးကို မိုင္းကိုင္သို႕ ျပန္ယူကာ ျပန္လႊတ္ရသည္ ဟူ၏။

0 comments:

Post a Comment