ဖိတ္ၾကားျခင္း

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ရွင္ျပဳပြဲကို မိမိတို႕ရြာရွိ လူနည္းစုျဖင့္ မက်င္းပေပ။ ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီၾကသည္။ ရွင္ေလာင္း ထိန္းမည့္သူမ်ားကို အျခားရြာမ်ားအား ရြာလံုးကၽြတ္ ဖိတ္ၾကားကာ တာ၀န္ေပးၾကသည္။ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရေသာ ရြာကလည္း သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွ အစ ကာလသား လူငယ္ လူရြယ္မ်ားမက်န္ မိမိတို႕ တာ၀န္က်ရာ၊ ရွင္ေလာင္း ဒါယကာအိမ္သို႕ ပြဲမက်င္းပမီ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ အလိုတြင္ ရွင္၀တ္တန္ဆာပလာ တို႕ကို ယူေဆာင္၍ အိုးစည္ဗံုေမာင္းတီးကာ သြားေရာက္ၾက၏။

ရွင္ျပဳသည့္ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ရွင္ေလာင္းထိန္း အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တစ္ရြာတည္းမဟုတ္ေခ်။ ရွင္ဒကာသည္ ရွင္ေလာင္းထိန္းရန္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တစ္ရြာစီ ပင့္ဖိတ္ၾက၏။ ဤသို႕ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တစ္ရြာျခားစီ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႕ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္မႈကို ရေစသည္။

ရွင္ေလာင္းထိန္းကို တာ၀န္ပိုင္းအေနႏွင့္ ရြာလံုးကၽြတ္ ဖိတ္ၾကားသည့္ျပင္၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာကဲ့သို႕ပင္ မိမိတို႕ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း တစ္ဦးခ်င္းအေနႏွင့္ ဖိတ္ၾကားၾကေသး၏။ ဤသို႕ဖိတ္ၾကားရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကို မဖိတ္ဘဲ၊ “ တစ္ေဆြတစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ ” ဟူ၍ ဖိတ္စာတြင္ ေရးကာဖိတ္ၾက၏။

ရွင္ျပဳပြဲ ဖိတ္ၾကားရာတြင္ ဖိတ္ၾကားပံု အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕က ဖိတ္စာႏွင့္ ဖိတ္၍ အခ်ိဳ႕က လက္ဖက္ထုပ္ျဖင့္ ဖိတ္ၾက၏။ ဖိတ္စာကို ပအို၀္း ဘာသာျဖင့္ ပံုႏွိပ္ၿပီး ဖိတ္ၾကသည္။ ဖိတ္စာကို ေလးလံုးစပ္လကၤာျဖင့္ ေရးသားထား၏။ ဖိတ္စာကို သံေနသံထားျဖင့္ ဖတ္ၾကရသည္။

ေရွးအခါက လက္ဖက္အစိုကို ငွက္ေပ်ာဖက္ျဖင့္ ထုပ္ကာ ဖိတ္ၾကသည္။ ဖိတ္စာကို ပံုႏွိပ္ရန္ေ၀းေသာ ေက်းရြာတြင္ လက္ဖက္ေျခာက္ကို စာအိတ္ထဲတြင္ ထည့္၍ ဖိတ္ၾကသည္။ စာအိတ္ေပၚတြင္ ဖိတ္ၾကားခံရသူ၏ အမည္ကိုေရးၿပီး၊ တေဆြတမ်ိဳးလံုး အတြက္ဟု ေရးကာ ဖိတ္ၾကား၏။ စာအိတ္ေပၚတြင္ ပြဲက်င္းပမည့္ ေန႕ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလကိုလည္း ေရးသားထား၏။

ရြာလံုးကၽြတ္ ပြဲေတာ္ႀကီးအတြက္ မိုင္ ၃၀ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အနီးအနားရြာမ်ားကိုလည္း တစ္ရြာစီ ဖိတ္ၾကားၾကသည္။ ရွင္ျပဳပြဲေတာ္သို႕ လာေရာက္ၾကမည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရပ္ေ၀းဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားကို ေကၽြးေမြးရန္အတြက္ ရိကၡာပစၥည္း အေျခာက္အျခမ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ စီမံ၀ယ္ယူ စုေဆာင္း ထားၾကရသည္။

0 comments:

Post a Comment