ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတြင္ နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ား မရွိၾကေပ။ သို႕ေသာ္ သာသနာ ေစာင့္နတ္ႏွင့္ ရြာေစာင့္နတ္ သမၼာေဒ၀နတ္ စသည့္ နတ္မ်ားကို ႐ိုေသသမႈျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ပန္း၊ ဆီေမႊးနံ႕သာတို႕ျဖင့္ ပူေဇာ္ပသၾကေလသည္။ ဤနတ္မ်ားသည္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ရြာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ နတ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ သာသနာေစာင့္နတ္ႏွင့္ ရြာေစာင့္နတ္တို႕အတြက္ နတ္ကြန္းမ်ားကို ရြာအျပင္ဘက္ရွိ အႀကီးဆံုးသစ္ပင္ေအာက္တြင္ ေရအိုးစင္အရြယ္ ပမာဏခန္႕ ေဆာက္လုပ္ထားၾကသည္။

သာသနာေစာင့္နတ္ကို လျပည့္ လကြယ္ေန႕တိုင္း ဆြမ္းေတာ္တင္ေလ့ရွိသည္။ ရြာေစာင့္နတ္ကို မိုးဦးက်စ အခ်ိန္တြင္ ထမင္း၊ ဟင္း၊ ေခါင္ရည္မ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ပသၾကသည္။ နတ္ကႏၷား ပြဲႀကီးမ်ားႏွင့္ မပူေဇာ္ၾကေခ်။

စုန္း၊ ကေ၀၊ တေစၧ၊ ေမွာ္စေသာ ေအာက္လမ္းပညာမ်ားကို မယံုၾကည္ၾက၊ တတ္လည္း မတတ္ၾကေပ။ ေရွးယခင္က လူႀကီးပိုင္းမ်ားတြင္ ပံုျပင္အျဖစ္ ေျပာသျဖင့္ နားေထာင္ဖူးၾက႐ံုသာ ရွိသည္။

အင္းအိုင္လက္ဖြဲ႕မ်ားကို ကေလးမ်ား၏ လည္ပင္း၊ လက္ေကာက္၀တ္တို႕တြင္ ဆြဲထားေလ့ရွိသည္။ ဤသို႕ ဆြဲထားရျခင္းမွာ ကေလးအတြက္ လိပ္ျပာထိန္းရန္၊ စုန္းကာရန္၊ နတ္ကာရန္ သို႕မဟုတ္ ခ်ဴခ်ာသျဖင့္ ခမည္းေပးထားသည့္ အေနျဖင့္ ဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။ လူႀကီးမ်ားတြင္အခ်ိဳ႕က ဘုရားအင္း၊ သူရႆတီအင္း၊ လက္ဖြဲ႕စသည္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အျခား ပီယေဆး၊ အေဆာင္၊ အကာအကြယ္ စေသာ အင္းအိုင္ လက္ဖြဲ႕မ်ားကို လည္းေကာင္း အနည္းငယ္ ဆြဲေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕က ပီယေဆးအေဆာင္၊ အကာအကြယ္ ေဆးမ်ားကို ကိုယ္ခႏၶာအထက္ပိုင္း ေက်ာ၊ လက္ေမာင္း၊ ရင္ တို႕တြင္ ထိုးႏွံထားတတ္ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment