ယမ္းေရာစပ္ပံု

ဒံုးကို မည္သည့္ယမ္းမ်ိဳးျဖင့္မဆို ျပဳလုပ္ႏိုင္၏။ ဒံုးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ယမ္းကိုဖာေစာင္း (လြိဳင္ေကာ္)၊ ရြာငံမွ အမ်ားဆံုး ၀ယ္ယူရရွိေလသည္။ ဒံုးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ယမ္းစိမ္းကို မီးေသြးျဖင့္ေရာ၍ ေထာင္းရသည္။ မီးေသြးမွာ သရက္ပင္၊ ေရမဲပင္ ဇီးပင္၊ သစ္နီတို႕ကို မီး႐ွိဳ႕၍ရေသာ မီးေသြးတို႕ျဖင့္သာ ေရာ၍ရ၏။ သရက္သားမီးေသြးျဖင့္ ယမ္းကို ေထာင္းၿပီး မီး႐ွိဳ႕ပါက အခိုးမဲ၏။ ယမ္းစိမ္းႏွစ္ဆ၊ မီးေသြးမႈန္႕ တစ္ဆေရာပါက ယမ္းႏွစ္ေလးဟု လည္းေကာင္း၊ ယမ္းစိမ္းေလးဆကို မီးေသြးမႈန္႕ တစ္ဆေရာပါက၊ ယမ္းေလးေလးဟု လည္းေကာင္း ေခၚၾကသည္။ ယမ္းစိမ္းကိုးဆကို မီးေသြးမႈန္႕တစ္ဆအထိ ေရာစပ္ၾကသည္။ ယမ္းစပ္သည္ကို ယမ္းျဖတ္သည္ဟု ေခၚ၏။ ယမ္းျဖတ္ (ယမ္းစပ္) မတတ္ပါက ဒံုးအႀကီးသည္ ဒံုးအေသးေလာက္ပင္ မသြားေခ်။ ယမ္းစပ္ပံုတူေသာ္လည္း လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ကြာပါက ဒံုးအႀကီးသည္ ဒံုးအေသးေလာက္ မသြားေခ်။

0 comments:

Post a Comment