ရက္လည္ဆြမ္း

ကြယ္လြန္ၿပီးေသာသူကို ဆြမ္းသြတ္ရာတြင္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ားသည္ သၿဂႋဳဟ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ရက္အနည္းငယ္သာ ျခားသည္ႏွင့္ ဆြမ္းသြတ္ေပး ၾကသည္။ ပစၥည္းဥစၥာ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားကမူ၊ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာမွ ဆြမ္းသြတ္ၾကေလသည္။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ရက္လည္ဆြမ္းသြတ္ျခင္း ကိုလည္း ပြဲတစ္မ်ိဳးဟု သတ္မွတ္ၾက၏။ ရွင္ျပဳပြဲကဲ့သို႕ပင္ အျခားရြာမွ ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟမ်ားကို ဖိတ္ၾကားေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကာလၾကာ ေငြေၾကး စုေဆာင္းၿပီးမွ ဆြမ္းသြတ္ၾကေလသည္။ ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ၾကလွ်င္ ဆြမ္းသြတ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရ၏။

ရက္လည္ဆြမ္းသြတ္ျခင္းကို ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕က “ ပြယ္ပန္စြမ္ ” ဟုေခၚသည္။ ရက္လည္ဆြမ္းသြတ္ရာတြင္ တစ္ဦးသာမက ႏွစ္ဦး။ သံုးဦးေပါင္း၍ ဆြမ္းသြတ္သည္လည္း ရွိၾက၏။ အခ်ိဳ႕မွာ မေသခင္ ႀကိဳတင္ ဆြမ္းသြတ္ထားၾကေလသည္။

ဆြမ္းသြတ္ပြဲကို အိမ္အနီးရွိ ေျမကြက္လပ္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အိမ္အနီးတြင္ ျပဳလုပ္ပါက ရွင္ျပဳမ႑ပ္ကဲ့သို႕ ေဆာက္လုပ္ထား၏။ ဆြမ္းသြတ္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ ေဆာက္ထားေသာမ႑ပ္ကို “ ကႏၷား ” ဟုေခၚသည္။ မ႑ပ္ထဲတြင္ မိမိတို႕ ပင့္ဖိတ္ေသာ ေက်ာင္းအတြက္ အလွဴပင္မ်ား ျပင္ဆင္ထား၏ တံခြန္ကိုလည္း ျပင္ဆင္ထား၏။ ဆြမ္းသြတ္ပြဲကို တစ္ညႏွင့္တစ္ေန႕ၾကာ က်င္းပၾကေလသည္။

ဆြမ္းသြတ္ပြဲျပဳလုပ္သည့္ မ႑ပ္တြင္ ဆြဲထားေသာ တံခြန္မွာ ပိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၾက၏။ တံခြန္တစ္ခုတည္းသာ ရွိပါက ဆြမ္းသြတ္သူ တစ္ဦးတည္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္၏။ ႏွစ္ခု၊ သံုးခု ရွိပါက ႏွစ္ဦး၊ သံုးဦးေပါင္း၍ ဆြမ္းသြတ္ပြဲ ျပဳလုပ္သည္ဟု သိႏိုင္သည္။ တရားနာ၍ ဆြမ္းသြတ္ပြဲ ၿပီးေသာအခါ ဤတံခြန္ကို ဘုရားေစတီရင္ျပင္တြင္ ၀ါးလံုးစိုက္၍ လႊင့္ထူထားေလသည္။

အေသဆိုးျဖင့္ ေသသူမ်ားကို သံျဖင့္ တံခြန္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ားမွာမူ၊ ဘုရားေစတီရင္ျပင္တြင္ သစ္သားတိုင္၊ အုတ္အဂၤေတတိုင္ တို႕ျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾက၏။ သစ္သားတိုင္၊ အုတ္အဂၤေတတိုင္တို႕ျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါက ဆြမ္းမသြတ္မီ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ရ၏။ ၿပီးေသာအခါမွသာ ဆြမ္းသြတ္ပြဲ ျပဳလုပ္ေလသည္။

ဆြမ္းသြတ္ပြဲ ဖိတ္ၾကားရာတြင္လည္း ၿမိဳ႕ကဲ့သို႕ နီးစပ္ရာေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္သဂၤမ်ားကိုသာ မဖိတ္ဘဲ၊ ရပ္ေ၀းေဆြမ်ိဳး မိတ္သဂၤဟ မ်ားကိုသာမက ဆြမ္းသြတ္ပြဲ က်င္းပသည့္ ရြာတစ္ရြာလံုးကိုပါ ဖိတ္ၾကားေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဆြမ္းသြတ္ပြဲ က်င္းပရာတြင္လည္း ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားလွ၏။ ဆြမ္းသြတ္ပြဲ ဖိတ္ၾကားရာတြင္ ရြာသူႀကီးသို႕ လက္ဖက္ထုပ္ (၀ါ) ဖိတ္စာမ်ားေပးၿပီး၊ ရြာသူႀကီးက နီးစပ္သလို ဖိတ္ၾကားေပးေလသည္။

ဆြမ္းသြတ္ပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ညတြင္ ေဆြမ်ိဳး မိတ္သဂၤဟထဲမွ ျဖစ္ေစ၊ အိမ္သူအိမ္သားထဲမွ ျဖစ္ေစ တစ္ေယာက္ေယာက္သည္ ေသလြန္ၿပီးေသာသူကို ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ သခ်ႋဳင္းသို႕သြားကာ ဆြမ္းသြတ္ေပးမည့္အေၾကာင္း ၀ိညာဥ္ကို ေခၚေလသည္။ ထိုေနာက္ ၀ိညာဥ္ေခၚလာေသာ ဆီးျဖဴခက္ကို မ႑ပ္ရွိတိုင္တြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားရ၏။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ထရံၾကားတြင္ ညႇပ္ထားၾက၏။

ရပ္ေ၀းမွ မိတ္သဂၤဟမ်ားသည္ ညအိပ္၍ လာၾကေလသည္။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ “ ပြယ္ပန္ ” ေခၚ ရွင္ျပဳပြဲႏွင့္ “ ပန္စြမ္ ” ေခၚ ဆြမ္းသြတ္ပြဲ ဖိတ္ၾကားျခင္း ခံရပါက၊ မည္မွ်ပင္ ေ၀းေစကာမူ ေရာက္ေအာင္သြားၾကသည္။ ဆြမ္းသြတ္ပြဲက်င္းပသည့္ အႀကိဳညတြင္ ရပ္ေ၀းရပ္နီး မိတ္ေဆြသဂၤဟ မ်ားကို မ႑ပ္တြင္ “ ေမာင္ေအး ” ေခၚ စာေဟာဆရာျဖင့္ ဧည့္ခံ၏။ ဤသို႕ဧည့္ခံျခင္းျဖင့္ ရပ္ေ၀းေန ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤမ်ားသည္ ခရီးေ၀းမွ လာၾကသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အခ်ိန္မီေရာက္ရွိႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္၏။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ ဆြမ္းသြတ္ပြဲတြင္ စာေဟာဆရာကို ပင့္ဖိတ္ရျခင္းမွာ စာေဟာဆရာသည္ ပအို၀္း ဘာသာျဖင့္ တရားဓမၼကို ဆြဲေဆာင္ ေဟာေျပာႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္၍ အလြယ္တကူ နားလည္ေစ၏။ မနက္သို႕ ေရာက္ေသာအခါတြင္လည္း သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းခဲဖြယ္ကပ္လွဴျခင္း၊ တရားေတာ္ နာယူျခင္းျပဳၾက၏။ တရားေတာ္ နာယူၿပီးေသာအခါတြင္လည္း စာေဟာဆရာသည္ ပရိသတ္မ်ားအားလံုး သခၤါရသေဘာတရားကို သိရွိနားလည္ေအာင္၊ သံေ၀ဂရေလေအာင္ က်န္ရစ္သူ မိသားစုမ်ားသည္ လြမ္းဆြတ္ပူေဆြးေနလွ်င္လည္း “ ေၾသာ္ ... ေလာကတြင္ ရွိေသာ အရာအားလံုးသည္ မၿမဲပါလား၊ သခၤါရတရားကို မည္သူမွ် မေရွာင္ကြင္းႏိုင္ပါလား ” ဟူ၍၊ သံေ၀ဂရေစမည့္ တရားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ ေဟာေျပာေလသည္။ စာေဟာသည့္ အခမ္းအနား ၿပီးေသာအခါ ရက္လည္ဆြမ္းသြတ္ပြဲလည္း ၿပီးသြားၿပီး ျဖစ္၏။

0 comments:

Post a Comment