ဘာသာစကား

  ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ကရင္ဘာသာစကားႏွင့္နီးစပ္ေသာဘာသာစကားကိုေျပာဆိုၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ဘာသာစကားတြင္ပါဠိစကားမ်ား
  ေပါရာဏစကားမ်ားပါ၀င္ေနသည္ကိုေတြ႔ရ၏ထို႕ျပင္ျမန္မာစကားႏွင့္ဆင္တူအသံကြဲေသာ စကားမ်ားလည္းပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပသည္။
စကားေျပာရာတြင္ျဖစ္ေစ စာဖတ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ရ ကို(RA) သံပါေအာင္ ေျပၾကဖတ္ၾကသည္။ဂဏန္းအေခၚ အေ၀ၚကိုၾကည့္လွ်င္ တစ္ေနရာတြင္ (တ)ႏွစ္ေနရာတြင္(နီ)သံုးေနရာတြင္(စံု) ေလးေနရာတြင္ (လစ္) ငါးေနရာတြင္ (ငတ္) စသည္ျဖင့္ အေလးအေပါ့ေလာက္သာကြာျခား၏

    ဂဏန္းအေခၚအေ၀ၚမ်ား
ပအို၀္းအေခၚ ျမန္မာအေခၚ
၁                 တဗာ တစ္
၂                  နီဗာ ႏွစ္
၃                  စံုဗာ သံုး
၄                  လစ္ဗာ ေလး
၅                   ငတ္ဗာ ငါး
၆                    စူဗာ ေျခာက္
၇                    ႏြတ္ဗာ ခုႏွစ္
၈                     စြတ္ဗာ ရွစ္
၉                     ကြတ္ဗာ ကိုး
၁၀                    တရွီ တစ္ဆယ္
၁၀၀                   ၾတာ တစ္ရာ
၁၀၀၀                 ႀတိန္ တစ္ေထာက္
၁၀၀၀၀               တေသာင္ တစ္ေသာင္း
၁၀၀၀၀၀             တသိန္ တစ္သိန္း
၁၀၀၀၀၀၀           တသန္ တစ္သန္း


 ေအာက္ေဖာ္ျပပါအျခားေ၀ါဟာရမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါကလည္း ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ဆင္ေနေၾကာင္း
ေတြ႕ရေပသည္။


ပအို၀္းအေခၚ ျမန္မာအေခၚ
ထီ ထီး
ဟန္အို ဟင္း
လို လူ
ဖ၀ါ ပု၀ါ
သတ္သာ သက္သာ
တံခါ တံခါး
မိုးဖာ မိဘ
လာ လူ
ကြိဳက္ ကိုက္
၀ါဆံု ၀ါးရံု
နားရီ နာရီ
ဗံု ပံုး
ေရရြယ္ ရည္ရြယ္
ေဆ ေစ်း
ယိုခါ ယခုအခါ
ထိန္သိမ္ ထိန္းသိမ္း
စာက္ စက္
ပြယ္ ပြဲ
ေက်ာင္ ေက်ာင္း

အျခားတူေသာစကားမ်ားလည္းရွိသည္။
                    ပအို၀္းစကားတြင္ ျမန္မာေပါရာဏႏွင့္ ပါဠိစကားလံုးမ်ားလည္း မ်ားစြာပါ၀င္ေနေၾကာင္းေတြ႔
ရသည္။ေျပာေသာစကားမ်ားတြင္ေက်းဇူး၊ေမတၱာ၊သစၥာ၊ကရုဏာ၊ဒုကၡ၊သုခ၊အနိစၥ၊အက်ိဳးအေၾကာင္း၊ကံၾကမၼာ ကုသိုလ္စသည့္စကားလံုးမ်ားကိုအမ်ားဆံုးထည့္သြင္းေျပာဆိုၾကသည္ကိုေလ့ထာေတြ႔ရွိႏိုင္ေပသည္။
      ျမန္မာစကားမ်ားကိုလည္း ေျပာဆိုၾကသည္ကိုေတြ႔ရ၏ ဥပမာအားျဖင့္ကန္ေတာ့သည္၊လွဴသည္၊ရိုေသ၊
ေဘးရန္၊ကင္းရွင္း၊အစိုးရ၊ဘာသာ၊သာသနာ၊အစည္းအေ၀း၊ေရနံ၊ဆိုင္ အစရွိသည့္ေ၀ါဟာရမ်ားပင္ျဖစ္၏

1 comments:

Post a Comment