ေတာင္သူမွပအို၀္းသို႔

          ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ သထံုျပည္မွေန၍ ထြက္ခြါလာရာတြင္ ေတာင္အရပ္မွ ေျမာက္အရပ္သို႔
ထြက္ခြာလာျခင္းျဖစ္၍အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ကိုေတာင္သူ ပအို၀္းဘာသာစကား
ျဖင့္ေတာင္စုအသံထြက္၏အဓိပၸါယ္မွာ ရိုးသားျခင္းလူရိုးလူေျဖာင့္ ရိုးသားေျဖာင့္မွန္သူဟူ၍ျဖစ္သည္။ယင္းကို
ျမန္မာကေတာင္သူ ဟု သ ႏွင့္ အသံထြက္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူ၊ယာခုတ္၊ေတာသား၊ေတာင္သူဆို
သည့္အဓိပၸါယ္မ်ိဳးျဖစ္လာသည္။ပအို၀္းဘာသာႏွင့္ ပေပးယို ေတာင္စူမွေတာင္စူ ဟုေျပာလိုက္ေသာအခါ
ဒီကေလးရိုးမွရိုး ဟူေသာအဓိပၸါယ္မ်ိဳးျဖင့္ ေရွးျမန္မာမ်ားက ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ကို ေတာင္စူ (လူရိုး) ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သူဟုဆိုလိုေသာ္လည္း  သ  သံေၾကာင့္အဓိပၸါယ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားေလသည္။
   ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ပအို၀္းဟုေခၚေ၀ၚၾကျခင္းမွာ ယခုမွသာမဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးေပၚ
ေပါက္လာစကတည္းကေခၚဆိုခဲ့ၾကဟန္တူေပသည္။ပအို၀္းဘာသာျဖင့္ေရးသားထားေသာသု၀ဏၰပကာသနီ
က်မ္းတြင္ ပအို၀္းကို ပအူ၊ပအို၊ေတာင္သူ ဟူ၍ေဖာ္ျပထားေလသည္။
          ဦးဘသန္း  ျမန္မာရာဇ၀င္ (စာမ်က္ႏွာ ၂၃) တြင္ ဆာဂၽြန္ဂ်ာဒင္း၏ အလိုအရ မြန္လူမ်ိဳးတို႔ၿမိဳ႕ျပ
တည္ေထာင္ရန္အတြက္ရွိႏွင့္ၿပီးသားေတာင္သူလူမ်ိဳးတို႔ကိုႏွင္ထုတ္ရသည္။ သထံုၿမိဳ႕ကားယခုအခါ
ေတာင္သူလူမ်ိဳးတို႔၏အခ်က္အခ်ာျဖစ္သည္။ သထံုေရႊစာရံဘုရားႀကီးသမုိင္းတြင္ သထံု၌ ေတာင္သူပအူ
လူမ်ိဳးမ်ား စိုးစံေၾကာင္းႏွင့္ဆိုသည္ ဟုေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
        မြန္ရာဇ၀င္ႏွင့္ေစတီေတာ္သမိုင္း ေပါင္းခ်ဳပ္တြင္လည္းသထံုတြင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား
ယခင္သု၀ဏၰဘုမၼိျပည္ဘြဲ႕အမည္မျဖစ္မည္ကျပည္ေစာင့္နတ္၊ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္ဟု ရွိ၏တန္ခိုးကၠဒၶိပါတ္မႀကီး
က်ယ္ေသး၊သာမညသာရွိေသးသည္။၄င္းေနာက္သု၀ဏၰဘုမၼိျပည္ တည္ေထာင္ျဖစ္ပြားစည္ကားသာယာရွိၿပီး မွေရွးကထက္ သာလြန္၍ ျပည္ေစာင့္နတ္ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္ဟု  ျပည္သူ ျပည္သားမြန္လူမ်ိဳး ပအူလူမ်ိဳးတို႔အလြန္
လိုလား အားစိုက္ၾကကုန္၏ ဟုေဖာ္ျပထားေလသည္  
                                                                  သကၠရာဇ္ ၅၈၅ ခုႏွစ္ထိုး ေလးမ်က္ႏွာဘုရား
ေက်ာက္စာေခၚ မင္းနႏၵသူ ေက်ာက္စာ ေၾကာင္းေရ ၄၃ တြင္လည္း  ပအို၀္း ဟူေသာ စကားကိုေတြ႔ရွိရ၏
ဦးဘန္း၏ျမန္မာရာဇ၀င္ႏွင့္မြန္ရာဇ၀င္ႏွင့္ ေစတီေတာ္သမိုင္းေပါင္းခ်ဳပ္တြင္လည္း ပူ၊ပအို၊ေတာင္သူ ဟူ၍
ေဖာ္ျပထားေလသည္။ထို႕ေၾကာင့္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားကိုေရွးကပင္ ပအူဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ပအိို၀္း ဟူ၍
လည္းေကာင္းေခၚခဲ့ၾကေပသည္။
        အခ်ိဳ႕ကလည္းေတာင္သူဆိုသည္မွာ ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္စားေသာက္သူမ်ားကိုေခၚေၾကာင္းျဖင့္လည္း
ဆိုၾကပါသည္။ပညာရွင္မ်ားႏွင့္သုေတသနမ်ားက ေတာင္ေပၚတြင္ေနေသာကရင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္၍ ေတာင္သူ
ေခၚေၾကာင္းျဖင့္ထက္ျမင္ခ်က္ေပးၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ကရင္နီတို႔သည္ကရင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ္လည္း
ကယားဟုေခၚသကဲ့သို႔ ေတာင္သူမွာလည္း ေတာင္ေပၚတြင္ေနေသာကရင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္၍ ေတာင္သူဟုေခၚ
ေၾကာင္းျဖင့္ဆိုၾကသည္။
     အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္းပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေတာင္သူ ဟူ၍ေခၚၾကေလသည္။ေတာင္
သူအေခၚအေ၀ၚႏွင့္ပက္သက္၍ ျမန္မာတို႔သည္ မိမိတို႔ထက္ ေတာင္ဘက္က်ေသာ သထံုနယ္ ကုန္းေျမျမင့္
ရွမ္းျပည္ဆီသို႔တတ္ခဲ့ၾကရာ ေတာင္လူ ဟုေခၚရာမွ ကာလေရြ႕ေလ်ာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေတာင္သူ ဟူ၍
ေျပာင္းလဲလာသည္ ဟုလည္း ဆိုၾကေပသည္။  သုေတသနသရုပ္ျပ အဘိဓါန္ကလည္း လူမ်ိဳးတစ္ရာ့တစ္ပါး
တြင္တစ္မ်ိဳးအပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေန၏ဇဗၺဴဆံဆိပ္က်မ္းကလည္းျမန္မာခုႏွစ္မ်ိဳးထဲတြင္သက္ႏွင့္ရခိုင္
ႏႈိင္းၿပိဳင္ေတာင္သူ၊ပ်ဴကမ္းယံလည္း ေတာင္သူလူမ်ိဳးဟူ၍ေတြ႔ရ၏

ထုိ႔ေၾကာင့္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ကိုပုဂံေခတ္ကပင္ ပအူ ဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ ေတာင္သူဟူ၍လည္းေကာင္း
 ပအုိ၀္းဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚခဲ့ၾကေၾကာင္းထင္ရွားသည္။
  သတင္းေထာက္ခ်စ္လြင္၏တို႔ျပည္ေထာင္စုေဆာင္းပါးတြင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအနက္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားကို အမွတ္စဥ္ ၂၂ တြင္ ပအို၀္ (ေတာင္သူ)ဟု ေဖာ္ျပထား၏ စ၀္ခြန္ၾကည္၏ မွတ္တမ္း
အရလည္း ေအာက္ျမန္မာျပည္သထံုပ်က္၍ ရွမ္းျပည္သို႔ေျပာင္းေရြ႕လာစဥ္ကပင္ေတာင္သူ ဟုေခၚခဲ့ေၾကာင္း
ထင္ရွား၏ေရွးစာေဟာင္းေပေဟာင္းတြင္လည္းေတာင္သူဟုသာအေခၚမ်ားခဲ့ၾက၏စ၀္ခြန္ၾကည္၏ ရွမ္းျပည္နယ္အမွားေတာ္ပံုတြင္ တလိုင္း၊ကရင္၊ေတာင္သူ၊ရခိုင္၊ခ်င္း၊ကခ်င္၊အစရွိသည့္နယ္ပယ္လူမ်ိဳးမ်ားကို
ဟုေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ကိုလည္းေကာင္း၊သု၀ဏၰသွ်ံသူေဌးခန္းပ်ဳိ႕(စာ၅၆)တြင္ကုန္သည္တရုတ္၊ လယ္လုပ္မေရာ၊စေၾကာမပြမ္း၊ဂၽြမ္းႏွင့္ေတာင္သူ၊လူကားတရိုး၊သူျမတ္မ်ိဳးကားဟုေတြ႕ရျပန္ေသး၏
ေတာင္သူမွာပအို၀္းတိုင္းရင္းသားကိုပင္ဆိုလိုေပသည္။
   ဤသည္ကိုေထာက္လွ်င္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကပင္ ျမန္မာျပည္တြင္
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ယေန႔တိုင္ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား
သီးျခားရွိေနေပသည္။ ယခုအခါေတာင္သူဟူေသာ အမညနာမ တျဖည္းျဖည္းပေပ်ာက္ၿပီး ပအို၀္း ဟူ၍ အသိမ်ားကေလသည္။
                   ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ၄င္းတို႔အား ေတာင္သူဟုေခၚျခင္းထက္ ပအုိ၀္းဟုေခၚျခင္းက
ပို၍ႏွစ္သက္ၾကသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ -----------------------------
          ( ၁)   ေတာင္သူဟူေသာစကားမွာေတာင္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္အသက္ေမြးသူဟုအဓိပၸါယ္ရ၍ေတာင္သူ
                လယ္သမားႏွင့္ ေတာင္သူလူမ်ိဳးကို မေရာယွက္လိုျခင္း။
          (၂)   ပအို၀္းဘာသာစကားျဖင့္မိမိလူမ်ိဳးအေခၚအေ၀ၚကိုပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အသံုးျပဳလိုျခင္း၊
          (၃)  ယခင္အခ်ိန္က ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္စာေပမတတ္၊ဗဟုသုတေခါင္းပါးၿပီးထံုထိုင္း                      ရိုးအေသာသူဟု အယူရွိၾကသျဖင့္ ေတာင္သူဟု ေခၚျခင္းကို မႏွစ္လိုျခင္းတို႔ျဖစ္ေလသည္။ထုိ႔ျပင္
               ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ထြန္းကားခင္က အလုပ္အေကၽြးျပဳရေသာလူတန္းစားအျဖစ္
               သတ္မွတ္ခံရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။
အထက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ေတာင္သူမွပအို၀္းဟူ၍ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲ ရန္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕မွ သထံုဦးလွေဖ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပအို၀္းလူထုဆႏၵျပပြဲ ကို သထံုၿမိဳ႕ေမာ္ေၾကာ့ရပ္ ေရာေက်ာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၀န္း အတြင္းတြင္က်င္းပခဲ့သည္။ယင္းဆႏၵျပပြဲ မွ ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားတို႔ကို ေတာင္သူဟူ၍ ေခၚဆိုရာမွ ပအို၀္း ဟူ၍ ေျပာင္းလဲ ေခၚေ၀ၚရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာတို႔က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေလသည္။

   လြပ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ကိုအျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားက တျဖည္းျဖည္းအသိအမွတ္မ်ားလာ၏ပအိုးဟူ၍သိလာၾကေသာ္လည္းပအူ၊ပအို၊ပအို႕၊ပအို၀့္၊ပအို၀္း၊စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေရးသားေခၚေ၀ၚေနၾကေပသည္။သို႕ရာတြင္ပအိုႏွင့္ပအိုးအသံႏွစ္မ်ိဳး၏ၾကားအသံသည္တိက်မွန္ကန္ ဌာန္ကရိုဏ္းက်ေပသည္။တိက်မွန္ကန္ေသခ်ာေသာပအို၀္းအေရးအသားမွာမေရမရာမေသမခ်ာျဖစ္ေန ေပ
ေသး ၏ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံု ပအို၀္းယဥ္ေက်းမႈျမင့္ တင္ေရးအဖြဲ႕ကပအို၀္း ဟူေသာေ၀ါဟာရကိုသာေရးသားေခၚေ၀ၚၾကရန္အသိမွတ္ျပဳ၍သေဘာတူဆံုးျဖတ္ၾကေလသည္။
ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔တိုင္ပအို၀္းဟုသာေရးၾကေလသည္။ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ကလည္းမိမိတို႔အား ပအို၀္း
ဟုေခၚေ၀ၚေရးသားျခင္းကိုသာ ႏွစ္သက္ၾကေလသည္။

2 comments:

 1. ပအို႕စကား ႏွင့္ ပအို႕စာ ေကာင္းေကာင္းဖတ္တတ္ ေရးတတ္သူတစ္ေယာက္ သိလိုသည္။ ပအို႕ေဝါဟာရတခ်ိဳ႕ ေမးစရာ ႐ွိသည္။ ေက်ာက္စာမွ ကြၽန္ေတာ္ေတြ႕႐ွိေသာ စကားလုံးတခ်ိဳ႕သည္ ပအို႕စကား ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆလို႕ပါ။ ပအို႕စာဖတ္တတ္သူ႐ွိလွ်င္ က်ေနာ္အီးေမးလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးပါ။ htawmonzel@gmail.com

  က်ေနာ္သုေတသနအတြက္ အထူးလိုအပ္ေနသည္။

  ေလးစားစြာျဖင့္
  ေထာမန္ျဇာ

 1. Dear All,
  Please also study the history books written by Indian authors, such as below. And refer some notes.

  Prakash, Col Ved, (2007) “Encyclopaedia of North-East India, Volume 1”
  Burma. Their port capital was Thaton, and through this window to sea, they saw India in its full glory, united and peaceful under Asoka, the Great and a flourishing centre of Theravada Buddhism. Asoka sent a mission of Buddhist monks to Suvarbabhumi(=Golden Land) which no doubt was Mon region of Lower Burma. The ancient monastic settlement of Kelasa, a few miles from Thaton, and founded by Asoka’s missionaries, was mentioned in early Ceylonese records as being represented at a great religious ceremony held in 2nd century BC. This is one example of evidence about Asoka’s (273-232 BC) interaction with Burma in pre-Christian era.[31] Asoka also sent preachers, besides Burma, to Nepal, Ceylon, Egypt, Syria and Macedonia. Some historians in fact claim that the Buddhism reached Tibet via Assam. Does not this postulation tell a story? Assam was not only important in Indian consciousness, but also an important part of its physicality. Otherwise in an earlier period, why should Pragjyotisha find a mention in Mahabharata, and in latter period, why should reference to Kamarupa be found in an Allahabad inscription of Samudragupta in 4 AD?
  Please also visit our blog below.
  http://wunzinminraja.blogspot.sg/

Post a Comment